آیین نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان تامین اجتماعی

فصل اول ـ مشمولین آیین نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ماده ۱ـ کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سازمان و همچنین افراد خانواده بلافاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمـه هـاى اجتمـاعى بـه ترتیـب مقـرر در ایـن آیین نامه از مزایاى بیمه هاى اجتماعى استفاده خواهند کرد.

تبصره ـ افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سازمان به کـار گمارده مى شوند و همچنین افراد خـانواده بلافـصل مـشمول مقـررات عمـومى قـانون بیمه هاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نمایندگى مربوطـه ماننـد سـایر بیمـه شـدگان سازمان از کمکهاى قانون استفاده خواهند کرد.

ماده ۲ـ کارکنان دولت که به سازمان منتقل یا مـأمور خـدمت مـى شـوند مـشمول مقررات بیمه جزئى قـرار خواهنـد گرفـت و خـود و افـراد خـانواده بلافـصل آنـان از کمکهاى درمانى که در این آیین نامه مقرر گردیده است استفاده خواهند کرد و در سـایر موارد نیز مانند بیمه شدگان مرحله اول درباره آنان عمل خواهد شد.

ماده ۳ـ افراد زیر مشمول این آیین نامه نبوده و حق بیمه از حقوق یـا حـق الزحمـه آنها کسر نخواهد شد:

الف) کارمندان رسمى دولت یا سـایر مؤسـسات کـه خـدمت آنـان در سـازمان بـه صورت انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوق العاده سازمانى دریافت می‌دارند.

ب) افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان براى سـازمان خـدمت مى نمایند.

ج) وکلاى دعاوى سازمان

 

قسمت دوم ـ حق بیمه

ماده ۴ـ حق بیمه مشمولین ماده یک ایـن آیـین نامـه عبارتـست از هیجـده درصـد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهـده بیمـه شـده مـى باشـد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شـد و سـیزده درصـد آن بـه عهـده سازمان خواهد بود.

ماده ۵ـ حق بیمه مشمولین ماده دو این آیین نامه عبارتست از نه درصـد حقـوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمه شـده مـى باشـد و توسـط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شـش و نـیم درصـد بقیـه بـه عهـده سازمان خواهد بود.

ماده ۶ـ حق بیمه به کلیه وجوه و فوق العاده هایى که به هر عنوان از طرف سـازمان به مشمولین ماده یک و دو پرداخت مىشود تعلق مىگیرد به استثناى موارد زیر:

۱ـ پاداش

۲ـ عیدى

۳ـ هزینه سفر و فوق العاده انتقال و فوق العاده مأموریت

۴ـ حق التضمین و کسر صندوق

۵ـ حق اولاد

۶ـ وجوهى که بابت کمکهاى مقرر در این آیین نامه پرداخت مى گردد

۷ـ هزینه ایاب و ذهاب

ماده ۷ـ وجوهى که به عنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى کارکنان سازمان بر طبق مقررات کسر مىشود قابل استرداد نمى باشد ولـو آنکـه بیمـه شـده از کمکهـاى مقـرر استفاده نکرده باشد.

قسمت سوم ـ کمک هاى مربوط به حوادث و بیماری ها و حاملگى و وضع حمل و ازدواج

ماده ۸ـ کارکنان مشمول این آیین نامه و افراد خانواده بلافصل آنان مخیر هستند که در صورت ابتلا به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکى از دو طریـق درمانگـاهى یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند.

در صورت انتخاب طریق درمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمه شـدگان توسـط واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قـرار خواهـد گرفـت و در ایـن صـورت کلیـه هزینه هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بود.

چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است به پزشکان و داروخانه ها و مؤسسات درمانى منتخب سـازمان مراجعـه و بـه هزینـه شخـصى تحـت درمان قرار گیرد (در این صورت قسمتى از هزینه هاى انجام شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.)

تبصره ـ در حال حاضر کارکنان واحدهاى تهران شمیران و شهررى و افراد خـانواده بلافصل آنها مى توانند از طریق پزشک آزاد استفاده نماینـد. تعمـیم ایـن طریـق دربـاره کارکنان سایر واحدهاى سازمان با در نظر گرفتن امکانات و مقتضیات محلى منـوط بـه پیشنهاد اداره کل فنى و تصویب مدیرعامل سازمان خواهد بود.

ماده ۹ـ بیمه شدگان سـازمان در هنگـام مرخـصى یـا مأموریـت و همچنـین افـراد خانواده بلافصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشـک آزاد در آنجـا اجـرا شده است مسافرت نمایند، مىتوانند در مدت اقامت بـراى معالجـه یکـى از دو طریـق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب و طبق مقررات مربوط تحت درمان قرار گیرند. در مورد بیمارانى که براى معالجه به نقاط فوق الذکر اعزام مىشوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ماده ۱۰ -فهرسـت پزشـکان، داروخانـه هـا، بیمارسـتانها، متخصـصین رادیولـوژى، آزمایشگاهها و سایر مؤسسات درمانى مورد احتیاج طریق پزشک آزاد از طرف اداره کل فنى با همکارى اداره کل بهدارى تنظیم و به تصویب مدیرعامل سازمان خواهـد رسـید. تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همین ترتیب انجام خواهد شد.

ماده ۱۱ـ هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشـک آزاد صـورت مـى گیـرد بـه شرح زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد:

الف) دو سوم بهاى دارو

ب) دو سوم حق العلاج پزشـکان، هزینـه هـاى تخـت روز بیمارسـتان، اعمـال جراحـى، رادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه هـاى درمـانى طبـق تعرفـه هاى کـه بـه تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۱۲ـ در مورد بیمه شدگانى که براى انجام مأموریت یا استفاده از مرخـصى بـه خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند بایـد مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعلام نمایند. در صورتى که مدارک درمانى آنها بـه گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرار گیـرد هزینـه درمـان طبق تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخـت خواهـد بـود و حکـم معـذوریت طبـق مقررات صادر خواهد شد.

ماده ۱۳ـ بیمه شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت داشته باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى مستمر خود را بـه عنوان حقوق ایام معذوریت دریافت خواهند نمود و در صورتى که مدت معـذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامت دستمزد ایام بیمارى بر حسب مـورد طبـق مـاده چهـل و هفت یا ماده پنجاه و پنج بیمه هاى اجتماعى محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دستمزد موکول به رعایـت مقـررات این آیین نامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسـط اداره کـل فنـى سازمان در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستانها و صدور حکم معذوریت خواهد بود.

تبصره ۲ـ کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقوق ایام معذوریت دریافت خواهند نمود.

ماده ۱۴ـ کارکنان سازمان در صورتى که حائز شرایط مقـرر در مـاده چهـل و پـنج تبصره یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه هـاى اجتمـاعى باشـند مـىتواننـد ماننـد سـایر بیمه شدگان سازمان از اعضاى مـصنوعى و وسـایل مخـصوص طبـى (پروتـز) اسـتفاده نمایند.

ماده ۱۵ـ کارکنان زن که حداقل داراى پرداخت نود روز حق بیمه ظرف شش مـاه قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حداکثر دوازده هفته قبل و بعد از وضع حمل حـق استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجویز پزشـک معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان به استراحت بیشترى احتیـاج باشـد طبـق مقـررات بیمه بیمارى مقرر در قانون بیمه هاى اجتماعى با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶ـ مشمولین این آیین نامه طبق شرایطى کـه در مـاده پنجـاه و هـشت قـانون بیمه هاى اجتماعى و آیین نامه مربوط مقرر شده است از کمک وضع حمل و لباس نوزاد استفاده خواهند نمود.

تبصره ـ در مورد انجام معاینات و دوران باردارى چنانچه زن باردار به پزشک متخصص منتخب سازمان مراجعه نماید، گواهى پزشک مذکور معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

 

قسمت چهارم ـ ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت

ماده ۱۸ـ مشمولین این آیین نامه عیناً به ترتیبى که در مورد سایر بیمه شدگان مقـررســت از مزایــاى منــدرج در مــواد ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قــانون بیمــه هــاى اجتماعى بهره مند خواهند شد.

ماده ۱۹ـ بازنشستگى مشمولین ماده یک این آیین نامـه طبـق مـواد شـصت و پـنج – شصت و شش قانون بیمه هاى اجتماعى خواهد بود و سازمان مـى توانـد هریـک از بیمـه شدگان را که به سن بازنشستگى رسیده و داراى ده سال سابقه پرداخت حـق بیمـه نیـز باشد با پرداخت مقررى که از نصف حقوق متوسط آنان کمتر نباشد بازنشسته نماید.

ماده ۲۰ـ در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیـین نامـه بازمانـدگان آنهـا بـه ترتیبى که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه هاى اجتماعى مقـرر اسـت از مستمرى بازماندگان بهره مند خواهد شد.

ماده ۲۱ـ در صورت فوت هر یک از مشمولین این آیین نامه هزینه کفن و دفـن بـه ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمه هاى اجتماعى و آیین نامـه مربـوط بـه آن ذکـر شـده پرداخت خواهد شد.

 

قسمت پنجم ـ مقررات مختلفه

ماده ۲۲ـ در تهران و شهرستانهایى که طریق پزشک آزاد اجرا مىشود براى هر یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که مـلاک شناسـایى بیمـه شـده و افراد خانواده بلافصل آنان و حاوى سر نسخه هـاى دارویـى بـوده و بـه منزلـه پرونـده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ در شهرستانهایى که طریق پزشک آزاد اجرا نمى شود براى کارکنان سـازمان مانند سایر بیمه شدگان کارت شناسایى بیمه هاى صادر خواهد شد.

ماده ۲۳ـ کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آیـین نامـه در سـازمان اسـتخدام شـده و مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سـازمان بـوده انـد مـدت خـدمت آنـان در سـازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى کارگران، صندوق تعاون و بیمه کـارگران، شرکت سهامى بیمه ایران و دستگاههاى دولتى و یا وابسته بـه دولـت اسـتفاده از مزایـاى مقرر در این آیین نامه جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظور مىشود مشروط بر آنکه:

۱ـ قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند.

۲ـ حق بیمه سهم بیمه شده را به میزان دو و نیم درصد حقوق و مزایاى دریـافتى ظـرف تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند.

۳ـ از شرکت بیمه ایران و یا دستگاههاى دولتى یا وابسته به دولت بنـا بـر تقاضـاى سازمان و یا صندوق تعاون منتقل گردیده باشند.

تبصره ـ مشمول این ماده مى توانند حق بیمه سنوات خدمت خـود را در مؤسـسات فوق الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۲۴ـ سایر مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى به جز در مـوارد مـصرح در ایـن آیین نامه در مورد کارکنان سازمان لازم الاجرا مى باشد.

ماده ۲۵ـ از تاریخ اجراى این آیین نامه کلیه مقررات مربوط بـه بیمـه بازنشـستگى کارکنان سازمان که مغایر با این آیین نامه باشد، ملغى است.

این آییننامه که مشتمل بر بیست و پنج ماده و هشت تبصره مىباشد باستناد تبـصره نوزده قانون بیمه هاى اجتماعى در جلسه مورخ ۱۳۴۷/۰۲/۰۷ شوراىعالى سازمان بیمه هاى اجتماعى به تصویب رسید که از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۴۷ به موقع اجرا گذارده شود.

سایت سازمان