آیین نامه طرز تنظیم لیست بیمه تـأمین اجتمـاعى

آیین نامه طرز تنظیم لیست بیمه تـأمین اجتمـاعى و مواقع ارسال آنها به سازمان (موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی)

ماده ۱ـ نظر به اینکه تنظیم لیست (صورت مزد یـا حقـوق) بیمـه شـدگان مـستلزم شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخـصوص کارگـاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاه هـایى کـه مـشمول قـانون تـأمین اجتمـاعى قـرار مى گیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرمهاى چاپى که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مشخـصات کارگـاه و کارگران خود را به نحوى که در فرمهـاى مـذکور منـدرج اسـت، تکمیـل نمـوده و بـه واحدهاى مربوطه در سازمان تأمین اجتماعى، تسلیم کنند.

تبصره ۱ـ کارفرمایـان کارگـاه هـایى کـه بعـد از شـمول قـانون ایجـاد مـى شـوند و کارفرمایانى که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مىشود، باید به ترتیب مذکور اقـدام کنند.

تبصره ۲ـ کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون که کارگر جدید استخدام مـى کننـد، باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استخدام براى نامنویسى و دریافت شماره انفـرادى کارگر جدید الاستخدام، اقدام کنند.

ماده۲ـ کلیه کارفرمایانى که کارگر یـا کارمنـد مـشمول قـانون تـأمین اجتمـاعى در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیـب اسـتخدام و نحـوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایاى کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء شده و حـاوى مراتـب زیـر باشـد، مرتبـاً و در موعد مقرر به واحدهاى مربوط سازمان، ارسال دارند.

الف ـ نام ونام خانوادگى کارفرما (در صورتى که کارگـاه بـه صـورت شـرکت اداره مى شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مدیر عامـل) بـه عـلاوه شـماره اختصاصى کارگاه (کد) که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب ـ نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاهها، مشخـصات کامـل هـر یـک از کارگاه ها.

ج ـ نام ماه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق بـراى آن مـدت تهیـه شـده است.

د ـ شماره ردیف و نام و نام خانوادگى (منطبق با شناسـنامه) بیمـه شـده و شـماره اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعلام شده است.

ه ـ مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و ـ جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره ۱ـ مزایاى نقدى مندرج در ایـن مـاده کـه بایـد حـق بیمـه از آن کـسر شـود عبارتست از: فوق العاده هاى مربوط به اضافه کار، کار نوبتى، مزد ایام تعطیل و مرخصى، کار شب، فوق العاده انجام کارهاى سخت و زیان آور و نظایر آن (به استثناى کمک عایله منـدى و همچنین پرداختهاى غیر مستمر از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره).

تبصره ۲ـ نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شـود و تعیـین ارزش آن بر طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود.

ماده ۳ـ کارفرما مکلف است صـورت مـزد یـا حقـوق تنظـیم شـده را بـه امـضاءى بیمه شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهـر یـا اثـر انگـشت او کافى خواهد بود. در مواردى که صورت مزد بیمه شدگان به وسیله ماشین حـسابگر تهیـه مىشود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مىگردد و همچنین در موارد دیگـر کـه اخـذ امضاء در صورت مزد یا حقوق از بیمه شده میسر نباشد، سـازمان مـى توانـد کارفرمایـان مربوطه را از تشریفات امضاء ى صورت مزد یا حقوق از طرف بیمه شدگان معاف نماید، ولى به هر صورت کارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق مى باشد.

ماده ۴ـ چنانچه بیمه شدهاى بر اثر بیمارى نتواند در کارگـاه حـضور یابـد کارفرمـا مکلف است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالى تعیین و اعلام دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظـف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعـلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.

ماده ۵ـ اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهد شد.

ماده ۶ـ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را براى هر مـاه تـا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سـازمان تـسلیم نمایـد. سـازمان مـى توانـد بـه درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یـا یک ساله آتى آن کارگاه تلقى نمایـد و در چنـین صـورتى کارفرمـا مکلـف اسـت کـه تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسـالى نیـز بـه ترتیـب مقرر در ماده ۲ این آیین نامه تنظیم و ارسال خواهد شد.

تبصره ـ سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مىتواند موافقت نمایـد کـه مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر کـه جمعـاً از دو مـاه تجـاوز ننماید تمدید گردد. بدیهى است در این صورت کارفرما بایـد حـق بیمـه را بـه ترتیـب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعى به سازمان پرداخت نماید.

ماده ۷ـ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به واحد مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرسـتد و در صـورتى کـه کارفرمـایى داراى کارگاههاى متعدد باشد، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال دارد.

ماده ۸ـ کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامـه را کـه از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید.

این آیین نامه که مشتمل بر ۸ ماده و پنج تبصره مىباشد در تـاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ بـه تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسید.

سایت سازمان