اصلاحیه بخشنامه حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

اصلاحیه بخشنامه حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

بالاخره در آخرین روز بهار اصلاحیه بخشنامه حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ منتشر گردید.

 

سایت وزارت کار

بخشنامه حقوق (حداقل مزد) از سال ۱۳۵۸