اصلاح ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۲/۱۸ هیأت وزیران درخصوص”اصلاح ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری”، طی نامه شماره ۱۸۴۷۰ در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره به شرح زیر می‌باشد:

در ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۹ عبارت “بر اساس توافق وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی” حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می‌شود:

“تبصره: هزینه خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای بیمه بیکاری و این آیین نامه توأم با کاهش متناسب در هزینه های پرسنلی و اصلاح ساختار دو دستگاه مذکور، از محل اعتبار این ماده تأمین می شود.” اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور