بخشنامه حقوق (حداقل مزد) از سال ۱۳۵۸

برای دریافت بخشنامه حقوق (حداقل مزد) بر روی لینک کلیک نماید.

بخشنامه مزد سال ۱۳۵۸

بخشنامه مزد سال ۱۳۵۹

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۰

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۱

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۲

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۳

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۴

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۶

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۷

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۸

بخشنامه مزد سال ۱۳۶۹

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۰

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۱

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۲

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۳

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۴

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۵

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۶

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۷

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۸

بخشنامه مزد سال ۱۳۷۹

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۰

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۱

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۲

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۳

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۴

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۵

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۶

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۷

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۸

بخشنامه مزد سال ۱۳۸۹

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۰

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۱

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۲

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۳

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۴

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۵

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۶

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۸

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹

اصلاحیه بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹ (تیر ۹۹)

بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰

سایت وزارت کار