فصل دوم قانون تأمین اجتماعی – ارﮐﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت تأمین اجتماعی

ﻣﻮاد ۱۲ اﻟﻰ ۱۷ و ۱۹ اﻟﻰ ۲۷ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۴/۲۸ ﺷﻮراى اﻧﻘﻼب ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۶/۱۰ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۱۸- آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻰ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بازگشت به فهرست

سایت سازمان