فصل ششم قانون تأمین اجتماعی – ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ

ﻣﺎده ۷۰- ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﻮد را ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

اﻟﻒ) ﻫﺮﮔﺎه درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺷﺼﺖ وﺷﺶ درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

ب) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﻰ و ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺟﺰﺋﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

ج) اﮔﺮ درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺳﻰ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻘﺺ ﻣﻘﻄﻮع را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ۷۱- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ دراﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺣﺮﻓﻪ اى ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮى ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ۷۲- ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﯽام ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺿﺮب در ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ او ﮐﻤﺘﺮ و از ﺻﺪدرﺻﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ آﻧﻬﺎ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮى و ﮐﻤﮏ از ۶۰% ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:

  1. ﺳﻦ ﺷﻮﻫﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﻰ ﺑﻮده و در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮى درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺎش او ﺗﻮﺳﻂ زن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
  2. ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۵۸ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  3. ﺳﻦ ﭘﺪر از ﺷﺼﺖ و ﺳﻦ ﻣﺎدر از ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ و در ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮى درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ روز ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎرى ﺣﺮﻓﻪ اى ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ روزﻫﺎى ﮐﺎر ﺿﺮب در ﺳﻰ.

ﻣﺎده ۷۳- ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﯽ وﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺼﺖوﺷﺶ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب درﺻﺪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ در ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻤﺮى ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۷۲ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﮔﺮدد.

ﻣﺎده ۷۴- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺳﯽوﺳﻪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﯽ وﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۷۲ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﺑﺪر درﺻﺪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ.

ﻣﺎده ۷۵- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ ﻇﺮف ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﯿﺮﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﯾﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى، ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎر را ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮد روز ﮐﺎر ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺘﻤﺮى ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ ﻏﯿﺮﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺴﺘﻤﺮى ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۷۲ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ۲ آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بازگشت به فهرست

سایت سازمان