فصل نهم قانون تأمین اجتماعی – ازدواج و ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى

ﻣﺎده ۸۵- ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ازدواج ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ازدواج ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد:

  1. در ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ او ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ روز ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﻋﻘﺪ ازدواج، داﯾﻢ ﺑﻮده و در دﻓﺘﺮ رﺳﻤﻰ ازدواج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ازدواج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ۲۴٫

ﺗﺒﺼﺮه ۲- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازدواج ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ۸۶- ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ:

  1. ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ روز ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان او از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎرى ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ . ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۸۷- ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﺼﻞ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  • از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ۹۲/۰۲/۲۶ و اﺻﻼﺣﺎت آن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺼـﻮب ۹۱/۱۲/۰۱ «ﻓﺮزﻧـﺪان اﻧـﺎث در ﺻـﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ذﮐﻮر ﺗﺎ ﺳـﻦ ﺑﯿﺴـﺖ ﺳـﺎﻟﮕﯽ و ﺑﻌـﺪ از آن ﻣﻨﺤﺼـﺮاً در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﺸﺪ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻻد، ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮق وﻇﯿﻔـﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ»

بازگشت به فهرست

سایت سازمان