فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی – ﻣﺮگ

ﻣﺎده ۸۰- ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ در ﯾﮑﻰ از ﺣﺎﻻت زﯾﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

 1. در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 2. در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﯿﺮ.
 3. در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ در ده ﺳﺎل آﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎر، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮف آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﯿﺎت، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ۹۰ روز ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻓﻮت ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﺼﺮه (۲) ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺣﺪاﻗﻞ (۲۰) ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر را ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وى از ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى، ﺗﺒﺼﺮه (۷۷) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اى ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﻣﻰﺷﻮد و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ او ﮐﻤﺘﺮ از (۲۰) ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ از (۱۰) ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وى در ازاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﻰ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدى در زﻣﺎن ﻓﻮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺮر درﻣﺎده (۸۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

 1. در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اى ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وى ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده (۱۱۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۸۳) ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮى ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
 2. ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اى ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ او از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وى در ازاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﻰ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدى در زﻣﺎن ﻓﻮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۸۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
 3. در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﻮرخ ۸۷/۰۲/۱۸ – ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﯾﺎ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ وى ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮى و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮد را ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮى او ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول اﻋﺎده ﻣﻰﮔﺮدد. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎى ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده ۸۱- ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮى را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 1. ﻋﯿﺎل داﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﻤﺴﺮان ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﻰ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﻋﻘﺪ داﯾﻢ) در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ دوم، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﻣﺤﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ (۳%) ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

 1. ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻓﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎرى ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
 2. ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ اوﻻً ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ او ﺑﻮده ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﻦ ﭘﺪر از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل و ﺳﻦ ﻣﺎدر از ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮى از ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺎده ۸۲- ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه زن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ از ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد:

 1. ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اوﻻً ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ زن ﺑﻮده ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﻦ او از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮى از ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
 2. ﻓﺮزﻧﺪان در ﺻﻮرت ﺣﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ:

اﻟﻒ) ﭘﺪر آﻧﻬﺎ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮده ﯾﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﻣﺎده ۳ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺴﺘﻤﺮى دﯾﮕﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ.

ب) ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎرى ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

 1. ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ اوﻻً ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ او ﺑﻮده ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﻦ ﭘﺪر از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل و ﺳﻦ ﻣﺎدر از ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮى از ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺎده ۸۳- ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:

 1. ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺮد داراى ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ داﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﻪ ﺗﺴﺎوى ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 2. ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى او دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 3. ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺘﻤﺮى از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﯿﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﻣﻰﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺘﻤﺮىﺑﮕﯿﺮان ﻓﻮت ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﮔﺮدد ﺳﻬﻢ ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه از ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺣﯿﻦ ﻓﻮت او ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﻓﻮت ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﺘﻤﺮى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﺎده ۸۴- ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ او از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بازگشت به فهرست

سایت سازمان