فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی – ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ و ﺑﺎردارى

ﻣﺎده ۵۴- ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ از زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺪوم ﺷﺪن ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻮادث ﯾﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﺳﺮﭘﺎﯾﻰ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ، ﺗﺤﻮﯾﻞ داروﻫﺎى ﻻزم و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۵۵- ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﯿﺮد:

اﻟﻒ) اوﻟﻮﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داده ﻣﻰﺷﻮد.

ب) اﺳﺘﻔﺎده از روش درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻇﺮف ﻣﺪت ۱۵ روز ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎى ﻓﻮق ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاى ﮐﻪ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻓﻨﻰ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﮔﺮدد.

ﻣﺎده ۵۶- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ، ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﺎر اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﺑﺮاى اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻮراى ﻓﻨﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺮﻓﻪاى ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ۵۷- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻘﺎل او از روﺳﺘﺎ ﯾﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻓﻨﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺎده ۵۸- اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۵۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  1. ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه.
  2. ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﺎش او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه زن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﻦ او از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
  3. ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ داراى ﯾﮑﻰ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ)ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺎث ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﻰ و ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﯾﮑﻰ از ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻰ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب) در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎرى ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.

  1. ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﭘﺪر از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل و ﺳﻦ ﻣﺎدر از ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮﺣﺎل از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮى درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده ۵۹- ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﯾﺎ درﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ:

اﻟﻒ) ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر و ﻏﯿﺮﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪاى ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ب)در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎرى و ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﭘﺰﺷﮏ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮى ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺑﯿﻤﺎرى ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﺮﺧﺼﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۶۰- ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎم اوﻗﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻬﺪه دار اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اوﻗﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت درﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ و اوﻗﺎت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺰء اوﻗﺎت اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در زﻣﺎن ﻋﺎدى رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮادﺛﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺣﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﺎده ۶۱- ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪاى ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪوﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻣﺪت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪاى ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﺰﺑﻮر ﻗﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﺎده ۶۲- ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎرى و ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:

  1. ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد از اوﻟﯿﻦ روزى ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﺣﺮﻓﻪاى و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮى ﻧﺸﻮد ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد از روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  2. ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
  3. ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ داراى ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق روزاﻧﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
  4. ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهاى ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل دوﺳﻮم آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق روزاﻧﻪ او ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ » ﺑﺴﺘﺮى ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﺎدل ﯾﮏدوم آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق روزاﻧﻪ وى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  5. ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اى را ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ اﻋﺰام دارد و درﻣﺎن او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﭘﺎﯾﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ روز اﻗﺎﻣﺖ او ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ۶۳- در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮادث، آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق روزاﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎرى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در آﺧﺮﯾﻦ ۹۰ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎرى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ روزﻫﺎى ﮐﺎر و در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ۹۰ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎرى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰدى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدى ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﯿﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﻣﺰد ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪﺗﻰ از ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰدى ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎرى ﺗﻠﻘﻰ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺎده ۶۴- در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮى ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺰد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪه دار ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮى ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﻮل ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪه دار ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده ۶۵- در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻇﺮف ﺳﻪ روز ادارى ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﺎده ۶۶- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻰ و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرى ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ﺑﻮده ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻏﺮاﻣﺎت و ﻣﺴﺘﻤﺮىﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل ده ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را در ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻣﺎده ۶۷- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه زن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺼﺖ روز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر از ﮐﻤﮏ ﺑﺎردارى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻤﮏ ﺑﺎردارى دو ﺳﻮم آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۶۳ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاى ﻣﺪت دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺳﻪ روز اول ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ۶۸- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه زن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺼﺖ روز را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪﻫﺎى ﻃﺒﻰ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن و ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ » ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻠﻐﻰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اى ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن «ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ» ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ۶۹- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه زن و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎﯾﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺮدادن ﺑﺮاى ﻃﻔﻞ او زﯾﺎن آور ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻓﻮت ﺷﻮد ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎ ۱۸ ﻣﺎﻫﮕﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بازگشت به فهرست

سایت سازمان