قانون تنظیم خانواده و جمعیت و اصلاحات آن

قانون تنظیم خانواده و جمعیت

‌‌ماده ۱- کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌ تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌ برخوردار می‌باشند.

‌تبصره ۱- نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌ مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر خواهد بود:

‌الف- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌ بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.

ب- هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای‌ فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به عهده کارگر خواهد بود.

ج- حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌ متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.

‌تبصره ۲- این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.

‌ماده ۲- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌ برنامه‌های ذیل می‌باشند.

‌الف – وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌ خود به نحوی مؤثر بگنجاند.

ب – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌ در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.

‌ماده ۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌ جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.

‌ماده ۴ – هزینه‌های ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۳٫۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت (سال ۱۳۸۸)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۶۵۸۹/۳۹۶۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب ۱۳۷۲) الحاق می‌گردد:

«تبصره ۳- فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌ شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت (سال ۱۳۹۲)

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩۵٩٣٧/۴٧٣۵۶ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ﻭ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩـ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎی ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮﺱ، ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﯾﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭی (ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ) ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺴﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ


ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (١۴٠٠ ـ ١٣٩۶)

ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻗﻮﺍی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ، ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ