مصوبه حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ هیات وزیران درخصوص “تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱” طی نامه شماره ۴۲۲۹۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱

مصوبه حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران

سایت وزارت کار

بخشنامه حقوق (حداقل مزد) از سال ۱۳۵۸