نحوه انتقال حق بیمه از سایر صندوقها به تامین اجتماعی و بالعکس

بخشنامه شماره ۱۵ امور فنی (ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ)

اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن

ﺑﺎ ﺳﻼم

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻮﺟﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﺑﺨﺶ اول – ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ:

۱- ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

۲- ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۶۶/۱۰/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

۳- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎده “۴۲” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺗﻨﻔﯿﺬی در ﻣﺎده “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸ ” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ)

ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ:

۴- ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻌﻔﺎء، اﺧﺮاج، اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر «۶۶/۱۲/۱۴» ﺑﺎﺷﺪ)، راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺒﻮع ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

۵- اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﻔﺼﺎل و ﯾﺎ اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

۶- اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱” و ﺛﺒﺖ آن در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ.

ﺗﺬﮐﺮ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ “در ﻇﻬﺮ ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱” اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۷- در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱/۱” ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۸- ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۲” ﺷﺎﻣﻞ:

اﻟﻒ- اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای وی درﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎی “۴” و “۵” (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) و ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ، ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﺎً ﯾﺎ ﮐﻼً درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ب- ﮔﻮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ درج اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق، ﻏﯿﺒﺖ، اﯾﺎم اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ و …

ﺗﺬﮐﺮ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زاﺋﺪ، ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪارک ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی” اﻟﻒ”، “ب” و “ج” ﺑﻨﺪ “٨” را در ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺗﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و در ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ رأﺳﺎً از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺧﺬ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ، اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ، ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ دوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ درج درآﻣﺪ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۹- ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد.

۱۰- درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎً اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۳” ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۱- ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وارﯾﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ) ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی “۱۳”، “۱۲” و “۱۴” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۴” ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪای از ﻓﺮم اﺑﻼﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت:

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮرﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺒﺼﺮه “٣”ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮب ۷۷/۰۸/۰۳ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۲- در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ)، اﺧﺮاج و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﺑﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه وﺻﻮل ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﯿﺰان وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه (ﺑﻪ روز) × آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر (روزاﻧﻪ) در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (روزاﻧﻪ) زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ (ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ۱۸ % = ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ

۱۳- در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮﻣﻬﺎی ۱۸ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۴” و ” ۴/۱″ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۷/۱۸ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ۱۱/۱۸ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺻﻮل ﮔﺮدد.

۱۴- ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺼﻮب ۷۷/۰۸/۰۳ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ (ﺳﺎل ۷۷) ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (۱۸ %) و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۱۵- دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺰدی ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ) ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۶- دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ (ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۷- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده “۶” آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺪداً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق دﯾﮕـﺮی ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد، ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺻﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی اول و ﺳﻮم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۰/۴۷ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وﻗﺖ و ﻓـﺮم ﺿﻤﯿﻤـﻪ آن ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺘﺨـﺪﻣﯿﻨـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺗﺎرﯾـﺦ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ “۶۵/۰۳/۲۷” ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﻮری ﺷﺪه اﻧﺪ) ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای آن ﻣﺪت از ﺳﻮاﺑﻖ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺑﺖ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت و ﻣﻬﻠﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ:

۱۸- ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ

ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۹- ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻗﺴﺎط

ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘـﺴﯿﻂ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ، ﻃﺒـﻖ “ﻓـﺮم ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره ۵″، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺨﺺ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت در ﺧـﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۶ “ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 • اﻗﺴﺎط ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺳﺎﺑﻖ  (۱۱/۱۸) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.
 • ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط دوم و ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺴﻂ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد ﺳﻨﻮات (ﺑﻪ ﺳﺎل) ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺷـﻌﺒﻪ و ﺷﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺰان اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت و ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺨﺺ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﻫـﺮ ﻗـﺴﻂ از ۲۵% دﺳـﺘﻤﺰد ﻣـﺸﻤﻮل ﮐـﺴﺮ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﮥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺗﺎ “۳۰” ﻗﺴﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و رﺋﯿﺲ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۰- ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۶۶/۱۰/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ:

 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده “۷۴” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و اﻟﺤﺎق ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۳/۲۷ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻻزم :

۲۱- اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱” و ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﺬﮐﺮ ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ “۶” اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۲- در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱/۱” ﺑﺎ وی ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۳- ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۲” ﺷﺎﻣﻞ:

اﻟﻒ: ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ب: ﮔﻮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ درج اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق، ﻏﯿﺒﺖ، اﯾﺎم اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ و …

ج: اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده “۷۴ ” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ آن ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

۲۴- ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۵- اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج و ﭘﺲ از ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﻮری از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻌـﺎﻗﺒﺎً ﺗﻘـﺎﺿـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﺴـﻮر ﺧـﻮد را در اﺟـﺮای ﻣـﺎده ﯾﮏ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻧﺤـﻮه ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﻧﺎن (دوره ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ) ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕـﯽ ﮐﺸـﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ اداره ﮐﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت و ﺗﺴﻬﯿـﻞ در اﻣﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺻـﺮﻓﺎً ﮐﺴـﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، دوره ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ) از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (دوره ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ) ﻗﺒـﻼً و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺧـﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻨـﺪوق ﮐﺸـﻮری ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ، وﺟﻮه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻼک ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۲۶- درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧـﺎن از اداره ﮐـﻞ اﺳـﺘﺎن ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ذﯾـﺮﺑﻂ ﺣـﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد واﺣـﺪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ، ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺳـﺮﯾﻌﺎً اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۳” ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻣﺰﺑـﻮر ، ﺣـﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۷- ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وارﯾﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ) ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی “۲۸ و ۲۹” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره ۷” ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣـﺪ اﻣـﻮر اداری ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﻼغ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪای از ﻓﺮم اﺑﻼﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت:

۲۸- ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۵۲۱۶۶/ت ۱۵۶۴۹ ﻫـ ﻣﻮرخ ۷۷/۰۸/۱۱ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﻃﺒﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﯿﺰان ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه (ﺑﻪ روز) × آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (روزاﻧﻪ) در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد (روزاﻧﻪ) ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدی در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت (ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ۱۵ % = ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت

۲۹- ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (۷۹/۰۲/۲۸) ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺿﺮورﯾﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﺳﺎل ۷۹) ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (۱۵ %) و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۳۰- ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺗﻨﻔﯿﺬی در ﻣﺎده “۱۰۳”و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه “ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎدر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ “اﻟﻒ” اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.” ﻟﺬا ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر، واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳۱- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮﯾﮏ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎدر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت) ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪای ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب وی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺼﺮاف از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام :

۳۲- ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱” ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ آن ﻗﺮار دارد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳۳- ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده “۲” ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﺴﻮرات ﺑﯿﻤﻪای ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺼﻮب ۸۰/۰۳/۲۷ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺷﺮح ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه، ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺰﺑﻮر (ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد) ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳۴- واﺣﺪﻫﺎی اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﺎد ﺗﺬﮐﺮ ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ “۶” و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱/۱” ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۸” ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ وی اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻃﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) و ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺼﻮب ۵۴/۱۲/۱۹ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ازﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻘﺪی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

۳۵- ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد “۳” و”۴″ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮر، ﻇﺮف ﻣﺪت “۳” ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮاﺑﻖ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۶- ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وارﯾﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻌﺒﻪ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ) ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۹” و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻓﺮم اﺑﻼﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت:

۳۷- ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده”۴″ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺼﻮب ۸۰/۰۳/۲۷ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﻃﺒﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﯿﺰان وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﻪ روز) × آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (روزاﻧﻪ) در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (روزاﻧﻪ) در ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ۲۱ % = ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت

ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻂ:

۳۸- ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده “۵” اﺻﻼﺣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر” ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺻﻨﺪوق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد “ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺨﺺ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۵” درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ را ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۶” ﺑﻪ وی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺿﻤﻨﺎً اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﻗﺴﺎط از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳۹- آن ﻋﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ، ﺻﻨﺪوق آﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴۰ – آن ﻋﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، (ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۳/۲۷ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق دوم دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺟﺮای ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﻌﺐ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ) ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﺻﻮل ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق دوم ﺑﻮده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴۱- اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق، ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

* ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه:

۴۲- رؤﺳﺎی ﺷﻌﺐ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط درﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و درآﻣﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﻄﻮر ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ذﯾﺮﺑﻂ و رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۴۳- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه (ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ) ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ، ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﺪد و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۴۴- در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺪادی از اﻗﺴﺎط ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻗﺴﺎط ﺧﻮد در ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺤﻮه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ا زﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه × [ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط  ﻣﻘﺮر ﻗﺒﻠﯽ ÷ (ﻣﯿﺰان ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ + ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ (ﺑﻪ روز) × ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ × دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ)] = ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﺬﮐﺮ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮرﺳـﯿﺪ اﻗـﺴﺎط آﺗـﯽ ﺳـﭙﺮی ﻧﮕﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﭘﺮداﺧـﺖ آن در ﻣﻬﻠـﺖ ﻫـﺎی ﻣﻘـﺮر ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۴۵- ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده “۳۰” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎء و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق (ﺑﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎن)، ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﻣـﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﮐـﺴﻮر ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗـﺎﻧﻮن ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺑـﺪو اﻣـﺮ و ﻗﺒـﻞ از اﺧـﺬ درﺧﻮاﺳـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﺴﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻔـﺎد ﺳـﺎﯾﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨـﺪ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺷـﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴۶- ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘـﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ۸۰/۰۲/۰۹، ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای آن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺻـﺮﻓﺎً در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑـﻮر در زﻣـﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮب ۸۳/۱۱/۰۷ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ: “اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒــﻞ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ آن ۸۰/۰۲/۰۹) ﺑﺎزﺧـﺮﯾﺪ ﮔﺮدﯾ ـﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨـﺎد ﻣﻘــﺮرات ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔــﺬار ﺻﻨــﺪوق ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه “۳” ﻣﺎده”۱۴۴″ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری در ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.”

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی آﻧﺎن از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮوج از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۰/۲/۹ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮥ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ (ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۰/۲/۹) ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﮐﻠﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻼاﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻻزم در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد و ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﯿﺸﮕﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴۷- ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮی ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۴۸- ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ … (۸۰/۰۲/۰۹) ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ردﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، درﺻﻮرﺗﯽ در اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر درﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۴۹- ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ … ﻣﺼﻮب ۸۰/۲/۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۵۰- ﺳﻮاﺑﻖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ “۴۹” ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﮥ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ … ﻣﺼﻮب ۸۰/۲/۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۵۱- ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع و ﺧﺮوج از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪه‌اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در زﻣﺎن ﺣﯿـﺎت ﺗﻘﺎﺿـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﺴﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺻﻨﺪوق اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪا ﺿﺮورﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد.

۵۲- واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺻﺎدره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۵۳- واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﻮاﺑﻖ آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۰” ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۵۴- واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣـﺮﺑﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﮐﺴـﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻫـﺎی ﻣﻘﺮر ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻋـﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۱” ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ وی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۵۵- درﻣﻮرد آن ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۵۸/۰۳/۱۷ (ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ) از ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج از ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان (۵۱/۰۶/۰۱) ﻧﺒﺎﺷﺪ، ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی “۶” اﻟﯽ “۱۱”) از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ (۲۱%) و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﺪ از ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.

۵۶- ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ “۵۵” ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت، ﻋﯿﻨﺎً ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد وﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۵۷- اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ادﻏﺎم در ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (۷۰/۰۱/۱۲) از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻔﮏ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده “۲۰۴” ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (۸۲/۱۱/۰۷) ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵۸- اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۵/۱۱/۰۷ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﯾﻨﺪه ﺳﺎز در آﻣﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاک و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۵/۱۱/۰۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده “۴۲” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎده “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵۹ – اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر را دارﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم – اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ :

۶۰- ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵ /۳/ ۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

۶۱- ﻣﺎده”۴۲″ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺗﻨﻔﯿﺬی درﻣﺎده “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “٢٨” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ.

۶۲- ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۷۲/۰۲/۱۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ:

۶۳- اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﺟﻮﻫﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و اﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار داد از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

۶۴- اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮد ذﯾﻨﻔﻊ ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺗﺬﮐﺮ: در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۶۵- ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﻓﺮد از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ:

۶۶- ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ از ﺣﯿﺚ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺳﻮاﺑﻖ دوﻟﺘﯽ:

۶۷- واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (۶۵/۳/۲۷) از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره۱۲” ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و درآﻣﺪ ﺷﻌﺒـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽرﺳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒـﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘـﺎل دوره ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر، ﻃﺒﻖ روش زﯾﺮ اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻃﯽ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۳” ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻋﻼم ﺗﺎ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر رأﺳﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ × آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ × ۴ % = ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل

۶۸- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۳/۲۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۴” ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﺮم ﯾﺎد ﺷﺪه (اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ۳ % ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری) ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻃﯽ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۵” ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻋﻼم ﺗﺎ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر رأﺳﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

۶۹- ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ۱/۳ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۷۰- از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ۱۲٫۵% و ۲۱% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۷۱- در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ۲۰ و ۲۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ زن و ﻣﺮد) ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۶” ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

۷۲- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۷۳- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ و اﻧﺘﻘﺎل آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از “ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۳ ﯾﺎ ۱۵” را ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺪأ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۷۴- در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۷۰/۰۱/۰۱ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻞ دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ۷۰/۰۱/۰۱ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۷۵- ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ شدگانی که ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۷۰/۰۱/۰۱ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷند، دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از ۷۰/۰۱/۰۱ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ۷۰/۰۱/۰۱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۷۶- در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﺻﻮف در ﺑﻨﺪﻫﺎی “۷۴” و “۷۵” ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻻزم اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﻮاد “۱۰۳”، “۴۲” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ داده‌اﻧﺪ:

۷۷- ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه، ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی “۶۹” و “۷۰” ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت.

ﺳﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد:

۷۸- ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۶۷/۱۲/۲۵ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﯽ ﮐـﺸﻮری ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ (ﺑﻨﺪ”۸۰″) ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۰۳/۲۷ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿـﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐـﺸﻮری ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﯾﮑﺠـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل آن اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ.

۷۹- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠـﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧـﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره در ﺑﻨﺪ ﻓـﻮق ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۸۰- ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ۶۷/۱۲/۲۵

اﻟﻒ- ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری (ﻣﺎده “١٣٧” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری)

ب- ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﺮﻣﺎن آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﻣﺼﻮب ۵۶/۰۵/۱۹

ج- ﻣﺎده ۱۵۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری

د- ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺤﺎق ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده “۳۳” ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۳/۱۷ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

ﻫ- ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده “۳۳” ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۳/۱۷ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

و- ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۹/۱۰ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

ز- ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۹/۰۳/۲۴ اﻧﻘﻼب ﺷﻮرای

ح- ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری (ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮداری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ) ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۳/۲۷ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

ط- ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاری – ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺼﻮب ۵۸/۰۲/۱۸ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

ی- ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرخ ۵۸/۰۴/۲۵ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﻋﺘﺒﺎرات، داراﯾﯽ و ﺗﻌﻬﺪات، دﯾﻮن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:

 • ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮان
 • ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 • اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
 • ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
 • ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ رﻓﺎه ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﯾﺮان
 • ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﯾﺮان
 • واﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ
 • ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ رﻓﺎه ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن
 • ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
 • ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان
 • ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
 • ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬاﻣﯿﺎن
 • ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺪی رﺿﺎﺋﯽ (ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎدر)
 • ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان (ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺷﻤﺲ ﺳﺎﺑﻖ)
 • ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
 • ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن

۸۱- ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﻻد اﯾﺮان، ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻮﻻد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۸۲- اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ۶۹/۰۵/۳۰ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ۶۹/۰۵/۳۰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دوره ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۸۳- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ “۸۲”، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸـﻮری درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻـﻮرت اﺑﻬﺎم واﺣـﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، از اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد.

۸۴ – درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮥ ۶۹/۰۵/۳۰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ) ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع ﻗﻄﻊ و ﻣﺠﺪداً ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﻣﻘﻄﻊ ۶۹/۰۵/۳۰ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۸۵- ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺎده “۷۲” آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨـﺪاﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط از ﺗﺎرﯾﺦ ۵۹/۰۳/۱۰ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ و ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن در ﺷﻌﺒﻪ “١٧” ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ:

۸۶- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ “اﻟﻒ” ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ۷۹/۰۲/۰۱ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

اﻟﻒ: ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳/۰۲/۰۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ وﺻﻮل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب: آن ﻣﺪت از ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳/۰۲/۰۱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ج: درﺧﺼﻮص آن ﻋﺪه از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۰۳/۲۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۶۳/۰۲/۰۱ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۷۳/۱۲/۳۰ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ۱۰% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ۱۷% ﺣﻘـﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ۷۴/۰۱/۰۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ۹% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن، ﻣﻌﺎدل ۱۸% ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

د: در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۰۳/۲۷ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ آن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۶۳/۰۲/۰۱ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ “۶۸” اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫ: ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه آن ﻋﺪه از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮی (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳/۰۲/۰۱ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

(ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۷۲/۲/۱۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)

۸۷- اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺖ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (ﺑﺠﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺒﻮع آﻧﺎن ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﻫﺎی “۶۹” و “۷۰” و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﺎﻗﺪ ۲۰ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

۸۸- اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه در اﺟﺮای دﺳﺘﻮر اداری ﺷﻤﺎره ۵۰۰۰/۵۳۹ ﻣﻮرخ ۸۸/۰۶/۲۱ (ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺮاز ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای) در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دارای اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﺪرج در اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۸۹- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺘﯿﺎری، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد، راﻧﻨﺪﮔﺎن، ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن و … ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن (در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی) ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۹۰- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد (۷% ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه) ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۹۱- اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯿﮑﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ۶۱/۱۲/۱۶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎص ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن، ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن، ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و … ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ازای ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم – اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

۹۲- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ) ﮐﻪ در ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق، ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﺨﺪم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺮوج ﻓﺮد از ﺷﻤﻮل ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺗﺪاوم ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی وی در ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش آن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۹۳- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۹۴- ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق:

اﻟﻒ- ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ۱/۳ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻢ درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه (ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری، ﺑﺎرداری، ﮐﻤﮏ ازدواج وﺳﻬﻢ درﻣﺎن) ﮐﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ در وﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ۱۲٫۵% و ۲۱% ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ج- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و …)، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه در وﺟﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

د- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﻄﺎﺑﻖ”ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۴″ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۹۵- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی:

اﻟﻒ- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻤﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘـﺮرات اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺧـﺎص ﺑـﺮ آﻧـﺎن ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ (ﻃﺮح ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤـﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن) و ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷـﮑﯽ (ﻋـﺪم ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ) ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫـﺪاری و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای، ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب وﺻﻮﻟﯽ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج- آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ وارﯾـﺰ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ، از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۹۶- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ:

اﻟﻒ- اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﺮﺑﺎزی، ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺑﺖ دوران ﻣﺬﮐﻮر دارای ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓـﯽ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ دوران ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﻣﺘﺒـﻮع ﻗﺒﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﻋﯿﻨﺎً در وﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ در ﻃﻮل دوره ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔـﻪ از ﺷـﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﻮل دوره ﻣﺰﺑـﻮر دارای ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ “۹۴” ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۹۷- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص (ﻃﻼب، روﺣﺎﻧﯿﻮن، رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻓﻌﺎل و …):

در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎی ﻣـﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ روش ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص آﻧﺎن ﻟﻐﻮ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ درﺻﻮرت اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺴﺮو ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.

۹۸- اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ۷۶/۹/۱۱ و ۸۸/۵/۱۸ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ:

اﻟﻒ- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎزاد ﺳﻨﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﮐـﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دوره اول ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده و ﻗﺮارداد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺬﮐﻮر ﮐـﻪ درﺣـﯿﻦ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﯿﻤﻪ ای (ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ) ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻣـﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ج- در ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی، آن ﺑﺨﺶ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﻬﺪات ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری

۹۹- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻣـﺸﻤﻮل ﻧﻈـﺎم ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺧـﺎص ﺑﯿﻤﻪای (ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ) ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﯾـﺎ ﺣـﻖ ﺳـﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۰- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ را ﺧـﺎرج از ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﻘـﺮر ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن (در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن) ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮ درﻣـﺎﻧﯽ و ﺛﺒـﺖ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺑﻄـﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۰۱- درﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه و اﺣﺮاز ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی، آن ﺑﺨﺶ از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻗـﺮاری ﻋﯿﻨـﺎً ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۲- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎزاد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن از ﺑـﺪو اﻣـﺮ و ﯾـﺎ ﺑﻌـﺪ از آن اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۳- در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر (در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿـﺎری ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۶۵۱ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن) از ردﯾﻒ اﻓﺮاد ﺗﺒﻌﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬـﺎ ﺣـﻖ ﺳـﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﻋﯿﻨﺎً از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧـﺮوج از ﮐﻔﺎﻟـﺖ ﯾـﺎ ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد از زﻣـﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎن و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻄﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۴- در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎص (ﻃﻼب، روﺣﺎﻧﯿﻮن، رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻓﻌﺎل و …) ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮔـﺮدد از ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل اوﻟﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ، ﻗﺮارداد آﻧﺎن ﻣﻠﻐﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣـﺎن و ﯾـﺎ ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺣـﻖ ﺳـﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۵- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۳۶۰ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﺿـﺎی وی ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ۱۰% اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺮر در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻮرد ﻗﺮار داد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻠـﻎ اﺿـﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ﻋﯿﻨـﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۰۶- درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر (در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۱/۰۱/۰۱) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ ﺳـﺮاﻧﻪ درﻣـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺒﺎری ﻟﻐﻮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۷- از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۱/۰۱/۰۱ (ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﯿـﺎری ﻣـﺼﻮب ۸۰/۱۰/۰۸ ﺷـﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺑـﺎ اداﻣـﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﯿـﺎری، ﻗـﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺒﺎری ﻟﻐﻮ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۰۸- ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑﯿﻤﻪ اﺧﺘﯿـﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ اداﻣـﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿـﺎری ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، از ﺗـﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺣـﺮف وﻣـﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۹- در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رأی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗـﻀﺎﺋﯽ و … ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﻟﺰام ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﯾـﺎ …، ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۱۰- در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺼﻮب ۸۵/۶/۲۶ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ ۸۶/۱۱/۲۰ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ردﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻨﺪ “۲۸” ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره “۶۵۱” ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اداری (۱/۲۶ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ) و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه از (زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎن و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻄﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ) ﻣﻌﺎدل ۸/۲۶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۱۱ – اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ۶۱/۱۲/۱۶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سایت سازمان