نمایندگان کارگران بدون توافق جلسه شورای عالی کار را ترک کردند

نمایندگان کارگران بدون توافق جلسه شورای عالی کار را ترک کردند

عضو کارگری شورای عالی کار از ترک جلسه این شورا توسط نمایندگان کارگری بدون توافق درخصوص نرخ افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد.

وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.

 

سایت وزارت کار

بخشنامه حقوق (حداقل مزد) از سال ۱۳۵۸