فصل چهارم قانون تأمین اجتماعی – ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻰ سازمان تأمین اجتماعی

ﻣﺎده ۵۱- ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ اول دﯾﻤﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاى ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۲۹ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده ۵۲- ﻣﺎﻧﺪه درآﻣﺪ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج و ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺴﺎرات و زﯾﺎن دﯾﺮﮐﺮد و ﺑﻬﺮه ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارىﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و ﯾﺎ واﮔﺬارى و ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از اﻣﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻼً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﻣﺤﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- منتفی شد.

ﻣﺎده ۵۳- ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.

بازگشت به فهرست

سایت سازمان