قانون تامین اجتماعی

فهرست قانون تامین اجتماعی

فصل اول – ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﮐﻠﯿﺎت

فصل دوم – ارﮐﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت

فصل سوم – ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ، ﻣﺄﺧﺬ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﺤﻮه وﺻﻮل آن

فصل چهارم – ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻰ

فصل پنجم – ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ و ﺑﺎردارى

فصل ششم – ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ

فصل هفتم – ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ

فصل هشتم – ﻣﺮگ

فصل نهم – ازدواج و ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى

فصل دهم – ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎ

فصل یازدهم – ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮى

فصل دوازدهم – ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ

سایت سازمان