پرسش و پاسخ های تأمین اجتماعی

بازنشستگی

۱- برای درخواست مستمری بازنشستگی، چه شرایطی لازم است؟

– تبصره ۴ ماده ٧۶ قانون: دارا بودن ۴٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار
– تبصره ٣: داشتن ٣۵ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان
– تبصره ٢ ماده ٧۶ قانون: داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی
– داشتن شرایط مقرر در ماده ٧۶ قانون و تبصره‌های آن
– ماده ٧۶: داشتن ٢٠ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶٠ سال و ۵۵ سال.
– تبصره ١ ماده ٧۶: داشتن ۵٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه برای مردان و زنان ٣٠ سال سابقه و ۴۵ سال سن.

۲- آیا کارفرما می تواند برای کارکنان خود درخواست بازنشستگی کند؟

طبق ماده ٧٨ قانون که بیان می دارد: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را حداقل ۵ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمایند.

۳- میزان مستمری بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟

(ماده ٧٧ قانون) عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط به آنکه از سی و پنج سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

۴- چه مدارکی برای ارائه درخواست بازنشستگی لازم است؟

مشخصات هویتی از جمله اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه تصاویر مربوطه و اصل دفترچه بیمه.

۵- شرایط برخورداری از مستمری با حداقل ١٠ سال سابقه شامل چه مواردی است؟

الف) آن دسته از بیمه شدگانی متقاضی که دارای حداقل ۶٠ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام سن برای زنان بوده و دارای ١٠ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب) بیمه شدگانی که دارای حداقل ۶٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آراء کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شده، لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶٠ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد.

میزان مستمری بازنشستگی با شرایط حداقل ١٠ سال سابقه چگونه محاسبه می شود؟

۳۰ / (حداقل دستمزد سال تقاضا × سنوات پرداخت حق بیمه) = حداقل مستمری قابل پرداخت

۶- شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی جانبازان و آزادگان شامل چه مواردی است؟

شرایط عمومی بازنشستگی قانون جانبازان و آزادگان
١- دارا بودن حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی
٢- دارای بودن حداقل شرط سنی (مردان حداقل ۵٠ سال و زنان حداقل ۴۵ سال سن)
٣- ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی
١-٣- ارائه درخواست کتبی توسط شخص جانباز یا آزاده شاغل در کارگاه های غیردولتی و مشمولین قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات بعدی آن به شعب سازمان
٢-٣- اعلام درخواست بازنشستگی جانبازان یا آزادگان متقاضی شاغل در دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت به شعب سازمان
۴- ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان تأمین اجتماعی از جمله:
١-۴- کارت و با تأیید درصد جانبازی و یا آزادگی افراد شاغل در کارگاه های فوق در بند (١-٣)
٢-۴- موافقت نامه شورای امور اداری استخدامی کشور با بازنشستگی متقاضیان شاغل در دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت و نیز همچنین سنوات ارفاقی آنان.

۷- ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی که بعنوان کارمند رسمی دولت می‌باشند به چه نحوه می باشد؟ برخورداری از مزایای بازنشستگی جانبازان و آزادگان شامل چه مواردی است؟

طبق ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون جانبازان مصوبه ۱۳۸۵/۰۲/۱۰ مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه می باشد.

۸- نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در دو یا چند کارگاه کار می کنند چگونه محاسبه می شود؟

در صورت تقاضای بازنشستگی چنانچه در دو سال پایانی بیمه پردازی در دو یا چند کارگاه اشتغال بکار داشته و حق بیمه پرداخت کرده باشند، دستمزد کارگاهها هر کدام بصورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و نهایتأ مجموع مبالغ محاسبه شده بابت هر کارگاه به عنوان مستمری استحقاقی بازنشستگی پرداخت خواهدشد.

۹- چگونه می توان از ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع بهره مند شد؟

کارفرمایان دارای پروانه بهره برداری مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیصلاح، بر اساس مقررات جاری تا پایان زمان اجرای  برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور می توانند بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ٢۵ سال را با تقبل پرداخت کل بار مالی ناشی از سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه های مترتب را تقاضا نمایند.

۱۰- افرادی که ۶٠ سال سن دارند ولی ٢٠ سال سابقه نداشته باشند می توانند از مزایای بازنشستگی بهره مند گردد؟ می توان از ماده  ١٠ قانون نوسازی صنایع بهره مند شد؟

چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و کمتر از ١٠ سال باشد میتوانند کسری آن را پرداخت کرده و به نسبت ١٠ روز از مستمری برخوردار شوند، چنانچه سابقه آنان بین ١٠ تا ٢٠ سال به نسبت همان سابقه مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

۱۱- بیمه شدگانی که ماهیت شغل آنان کار با اشعه و پرتو است، آیا در زمان بازنشستگی از سابقه ارفاقی هم بهره مند می شوند؟

افرادی همچون رادیولوژیست ها که تحت نظارت سازمان انرزی اتمی باشند از سنوات ارفاقی سازمان مذکور برخوردار بوده و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی آنان به ٣٠ سال تمام برسد می توانند بازنشسته شوند.

۱۲- آیا اتباع خارجی (غیر ایرانی) می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند؟

حسب ماده ١٢٠ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

۱۳- آیا زنان بازنشسته هم کمک هزینه عائله مندی دریافت می کنند؟

بله، به یکی از دو صورت زیر کمک هزینه عائله مندی دریافت خواهند کرد: الف- شوهر نداشته باشد لیکن فرزند داشته باشد. ب- شوهر از کارافتاده کلی داشته باشد.

۱۴- اینجانب دارای ١٩ سال سابقه کار متوالی در مشاغل سخت و زیان آور و دو سال سابقه کار عادی (جمعا ٢١ سال سابقه کار) می باشم آیا می توانم تقاضای بازنشستگی نمایم؟

در صورتی که حائز شرایط سنی مقرر در ماده ٧۶ قانون و تبصره های ذیل آن باشید می توانید با مراجعه به شعبه مربوطه نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایید.

۱۵- اینجانب با داشتن ١٧ سال سابقه پرداخت بیمه در صورت بازنشستگی به چه میزان مستمری خواهم داشت؟

پاسخ : بیمه شدگانی که براساس قانون تعیین تکلیف (داشتن ۶٠ سال سن برای مردان و ۵۵ سال برای زنان و حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه) بازنشسته می گردند، برقراری مستمری بازنشستگی به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود.

۱۶- اینجانب دارای ١٩ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان اور می باشم. آیا بموجب ابلاغ آیین نامه توسط وزیر محترم کار اینجانب با داشتن ١٩ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور و دو سال سابقه خدمت سربازی که بحق بیمه آن را پرداخت نموده ام میتوانم از این قانون برای بازنشستگی استفاده نمایم؟

در صورتی که فاقد حداقل ٢٠ سال متوالی سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور باشید ولی سایر شرایط  احراز بازنشستگی عادی در قانون تامین اجتماعی را داشته باشید می توانید با مراجعه به شعبه مربوطه و اخذ راهنمایی های لازم نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایید.

۱۷- حدود هفت سال در مشاغل سخت یک شرکت (کار با اشعه) مشغول بوده ام و اکنون رابطه کاری قطع شده و متوجه شده ام که در لیست بیمه اشتغال به مشاغل سخت عنوان نشده و ضمنا مبلغ مندرج در لیست بیمه کمتر از یک دوم دریافتی می باشد.جهت احراز حقوق ماهیانه و مزایای مربوطه به چه طریق اقدام و به کدام واحد مراجعه کنم؟

مدارک و مستندات دریافت حقوق، مزد و مزایا (احکام کارگزینی، فیش دریافتی و …) خود را به شعبه مربوطه ارائه تا در چارچوب مقررات جاری موضوع بررسی گردد.

۱۸- آیا خمیر گیر و نان گیر شغل سخت و زیان آور حساب می شود؟

تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی بیمه شده پس از بررسی سوابق، انجام بازدید، و بررسی شرایط و محیط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تایید توسط کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور می باشد.

۱۹- آیا رانندگان سنگین برون شهری جزء مشاغل سخت هستند؟ بنده با ٢٠ سال سابقه بیمه رانندگان و ۵٩ سال سن می توانم بازنشسته شوم؟

کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری از قانون بیمه های اجتماعی رانندگان مصوب سال ٧٩ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ٨٨ تبعیت نموده و از شمول قانون کار خارج می باشند. لذا با توجه به اینکه این افراد راساً بیمه پرداز می باشند، در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه و احراز شرایط سن می توانند در چارچوب مقررات عادی بازنشستگی درخواست بازنشستگی نمایند.

۲۰- آیا فردی که جانباز زیر ٢۵% باشد و دارای سابقه پرداخت بیمه بالای بیست سال باشد و مقداری از سابقه کاری وی در مشاغل سخت بوده باشد بصورتی که جمع سنوات آن بالای ٣٠ سال گردد، آیا مشمول رسیدن به سن ۵٠ سالگی برای برقراری بازنشستگی هست یا قبل از ۵٠ سالگی می تواند درخواست بازنشستگی نماید؟ و جانباز بودن وی چه امتیازی برای وی خواهد داشت؟

هر بیمه شده فقط میتواند یکی از انواع بازنشستگی را انتخاب نموده و از سنوات ارفاقی یکی از آنها استفاده نماید. به همین دلیل اگر سن جانباز کمتر از ۵٠ سال بوده و درصد جانبازی نیز کمتر از ٢٠ درصد باشد، بهره مندی از قانون بازنشستگی جانبازان امکان پذیر نخواهد بود. ضمنا با توجه به این که سن شما به ۵٠ سال نرسیده، برای استفاده از قانون سخت و زیان آور می بایست مجموع سوابق اصلی و ارفاقی (ناشی از مشاغل سخت و زیان آور) به ٣۵ سال برسد.

۲۱- با توجه به تصویب قانون منع به کار گیری بازنشسته ها و استثناء بودن ایثارگران از این قانون این ایثارگر بازنشسته تامین اجتماعی می تواند پس از بازنشستگی بدون منع قانونی مجدد به کار گرفته شود؟

طبق بند ک ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم، فقط آزادگان معزز می توانند برای یک بار بعد از بازنشستگی متقاضی برگشت به کار گردند.

۲۲- آیا خانمی که ٢٣ سال سابقه پرداخت بیمه و ۴۵ سال سن داشته باشد، با ٢٣ روز حقوق بازنشسته میشود؟ به عبارت دیگر استفاده کنندگان از تبصره ۴ ماده ٧۶ تنها با ٢٠ روز حقوق بازنشسته میشوند یا با افزایش سنوات پرداخت حق بیمه (مثلا ٢۵ سال پرداخت با ٢۵ روز حقوق) به تناسب محاسبه روزهای حقوق مستمری نیز تغییر می کند؟

چنانچه مشارالیها مشمول قانون کار بوده و سابقه وی ٢٣ سال باشد، طبق تبصره ۴ ماده ٧۶ به همان نسبت سابقه بازنشسته میشود . یعنی مستمری وی معادل بیست و سه سی ام متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه پردازی وی خواهد بود.

۲۳- میزان و مبلغ پرداختی بایت خسارت بیمه عمر به ذینفع چقدر است و ذینع یا ذینفغان چه کسانی هستند؟

چنانچه فرد جزء مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی باشد، به عهده کانون های بازنشستگی مربوطه می باشد.

۲۴- آیا سازمان با وجود حکم کارگزینی ارتقا شغل میتواند مبنای محاسبه حقوق مستمری بگیر را با استناد به ماده ٣١ برنامه پنجم توسعه ۵ سال آخر کارکرد محاسبه نماید؟

وفق ماده ٣١ برنامه برنامه پنجم توسعه تنها استثناء خروج از دستمزد نامتعارف ارتقاء شغلی است و این موضوع با ارائه حکم کارگزینی و سایر مدارک و مستندات مربوطه که در زمان مقرر خود صادر شده باشد قابل بررسی و اثبات می باشد. لازم به ذکر است  میزان افزایش و نوسان ایجاد شده می بایست متناسب با ارتقاء پیش گفت و مستندات طرح طبقه بندی مشاغل که مورد تایید مراجع مربوطه و ذیصلاح باشد صورت گرفته باشد.

۲۵- شخصی که با ماده ١٠ طرح ٢۵ سال بازنشسته شود میزان مستمری اش به چه شکلی محاسبه می شود؟

محاسبه مستمری این گروه از بازنشستگان نیز مانند سایر بازنشستگان بر اساس تبصره ماده ٧٧ قانون و با دریافت کلیه هزینه های مدت ارفاقی از کارفرما انجام و پرداخت می گردد. (مجموع سوابق اصلی و ارفاقی ضربدر متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر سی)

۲۶- آیا کارکنان دولت که بر اساس قانون خدمات کشوری استخدام شده اند با شرط خدمت ٣٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دستگاه میتواند راساً درخواست بازنشستگی آنان را از صندوق تامین اجتماعی نماید؟

با استناد به ماده ۵٩ برنامه پنجم توسعه، بازنشستگی در دستگاه های اجرائی وفق مقررات ماده ٧۶ قانون و تبصره های ذیل آن صورت می گیرد. یعنی

 • ۵٠ سال سن برای مردان و ۴۵ سال برای زنان با داشتن ٣٠ سال سابقه
 • ۶٠ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان با داشتن ٢٠ سال سابقه
 • دارا بودن ٣۵ سال سابقه بدون شرط سنی

همچنین طبق ماده ٧٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما می تواند برای بیمه شدگانی که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی به کار خود ادامه داده اند، درخواست بازنشستگی نماید.

۲۷- من یکی از کنتور خوانان اداره آب و فاضلاب هستم این قسمت به بخش خصوصی واگذار شده و حقوق هر ماه مطابق صورت وضعیتی که تنظیم می شود پرداخت گردیده و بصورت دانه ای یعنی تعداد کنتورهای قرائت شده محاسبه میشود حال با این شرایط آیا سنوات و سختی کار به ما تعلق می گیرد؟

چنانچه منظور نگارنده مزایای زمان اشتغال باشد،  پرداخت سنوات  و فوق العاده سختی کار بر عهده کارفرما بوده و در صورت شمول، براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کار پرداخت خواهد شد. میزان سخت و زیان آور بودن مشاغل جهت بازنشستگی نیز توسط کمیته های استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور که در ادارات کار مستقر هستند، تعیین می گردد.

۲۸- با داشتن مدرک فوق لیسانس به تازگی بازنشسته شده ام. آیا میتوانم بعنوان مشاور ساعتی و دریافت حق الزحمه مشاوره در ازای ١۶ ساعت در ماه قرارداد ببندم و اشتغال به کار داشته باشم بدون آنکه مستمری اینجانب قطع گردد؟

چنانچه قرارداد انجام مشاوره منعقد و هیچگونه کار اجرایی انجام نشود و منحصراً انجام کار ارائه مشاوره باشد مستمری متوقف نخواهد شد لیکن انجام هر گونه کاری که شغل محسوب و منجر به پرداخت دستمزد گردد، مشمول ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی بوده و در ایام اشتغال، پرداخت مستمری متوقف و حق بیمه این ایام می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد.

۲۹- برای خانمی که به تبع فوت همسرش مستمری بگیر است اگر بصورت آزاد خود را بیمه نماید در صورت بازنشستگی میتواند از هر دو مستمری (بازنشستگی و مستمری بازماندگان) استفاده نماید؟

در صورتیکه همسر مستمری بگیر علاوه بر دریافت مستمری بازماندگان نسبت به بیمه پردازی خود بصورت اختیاری اقدام نماید، در صورت احراز شرایط بازنشستگی، هر دو مستمری قابل پرداخت می باشد.

۳۰- اگر  همسرم  بیمه زنان خانه دار شود و بعد از ٢٠ سال و در سن بالاتر از ۴۵ سالگی تقاضای بازنشستگی بدهد و سال آخر بیمه ایشان بصورت اجباری از جای دیگری پرداخت شده باشد مشمول بازنشستگی میشود یا خیر؟ اگر مشمول باشد ایشان با ٢٠ روز حقوق بازنشسته میشوند یا با ٣٠ روز؟

در صورت اشتغال به کار و پرداخت حق بیمه وفق قانون می تواند با بیست روز حقوق بازنشسته شود.

 

از کار افتادگی

۱- بیمه شده برای شرکت در کمیسیون پزشکی چه اقداماتی را می­‌بایست انجام دهد؟

بیمه شده می­تواند بادر دست داشتن گواهی پزشک متخصص معالج که به صراحت حاکی از درج نوع بیماری یا عارضه، خلاصه درمانهای انجام شده ، نتیجه اقدامات تشخیصی و درمانی ، خاتمه درمان (درمان مؤثر در بهبودی ) و غیر قابل علاج بودن بیماری یا عارضه باشد به شعبه تأمین اجتماعی محل بیمه پردازی مراجعه وبا ارائه مدارک لازم  و مستندات درمانی مربوطه درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی را ارائه نماید.

شعبه تأمین اجتماعی ضمن احراز هویت وبررسی وضعیت بیمه پردازی بیمه شده از لحاظ نوع بیمه ، مدت سابقه پرداخت حق بیمه ، نرخ حق بیمه ، سوابق شرکت در کمیسیونهای پزشکی و در صورت احراز شرایط قانونی، مکاتبات مورد نیاز با پزشک معالج و مراکز درمانی مربوطه صورت گرفته و در نهایت پس از تکمیل مدارک ، بیمه شده توسط شعبه به کمیسیون پزشکی معرفی می­گردد.

۲- به درخواست های کمیسیون پزشکی، چگونه رسیدگی می شود؟

پس از وصول پرونده در کمیسیون پزشکی:

تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی جهت حضور بیمه شده به وی اعلام خواهد گردید، بیمه شده موظف است در روز و ساعت تعیین شده، در محل برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود.

کمیسیون پزشکی با توجه به مدارک و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی بعمل می ­آورد مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی کمیسیون پزشکی بدوی پس از صدور در روز برگزاری توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد. در صورتیکه بیمه شده به رأی صادره معترض باشد می­تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم نماید. آراء کمیسیون پزشکی بدوی که جهت ادامه درمان صادر شده باشد قابل اعتراض نخواهد بود. اعتراض بیمه شده همراه مدارک لازم از طرف شعبه تأمین اجتماعی به کمیسیون پزشکی تجدید نظر ارسال می­‌گردد. آراء کمیسیونهای تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا­ست و قابل اعتراض نمی­‌باشد.

۳- برای درخواست مستمری ازکارافتادگی، چه شرایطی باید داشت؟

مستمری ازکارافتادگی یکی از تعهدات سازمان تأمین ­اجتماعی به شمار می­رود. سازمان تأمین ­اجتماعی تمامی بیمه ­شدگان تحت ­پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق ­بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت (غرامت مقطوع نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی) قرار می­دهد، چنانچه بیمه ­شده­ای بر اثر حوادث غیرناشی از کار یا بیماری عادی، آسیب ­دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون­های پزشکی به صورت کامل از دست دهد در چارچوب قانون و یا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار تنها به بیمه ­شده­ای تعلق می­گیرد که ظرف ١٠ سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق ­بیمه نزد سازمان باشد و ظرف یک­ سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای حداقل ٩٠ روز سابقه پرداخت حق ­بیمه باشد.

بنابراین بیمه ­شدگانی که در برابر حوادث ناشی از کار دچار حادثه گردند و یا طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده شوند، پس از انجام خدمات توان­بخشی و اعلام نتیجه توان­بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون­های پزشکی مذکور در ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند می­‌توانند از مستمری ازکارافتادگی درصورت احراز شرایط قانونی بهره­مند گردند.

۴- به درخواست­های مستمری ازکارافتادگی، چگونه رسیدگی می­شود؟

حساب ماده ٧٠ قانون تأمین ­اجتماعی بیمه ­شده‌ه­ای که طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست دهد، پس از مراجعه به شعب تأمین ­اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین­ اجتماعی) معرفی خواهد شد، این کمیسیون پس از معاینه بیمه ­شده و بررسی سوابق پزشکی وی نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام و مراتب را به شعبه ذی­ربط اعلام می­کند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود.

اگر درصد ازکارافتادگی بیمه ­شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه ­شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. اگر میزان کاهش توانایی انجام کار بیمه ­شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ۶۶ درصد باشد. درصورتی که صدمه وارده به بیمه ­شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته می­شود.

اگر بیمه ­شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ۶۶ درصد یا بیشتر توان کاری خود را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار باشد، چه بر اثر حوادث و بیماری­های عادی باشد، بیمه ­شده ازکارافتاده کلی شناخته می­شود.

۵- میزان مستمری ازکارافتادگی کلی چگونه محاسبه می­شود؟

وفق ماده ٧٢ قانون تأمین­ اجتماعی:

میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک ­سی ­ام مزد یا حقوق متوسط بیمه ­شده ضرب در سنوات پرداخت حق ­بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. درمورد بیمه ­شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت ­تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل ده ­درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ۶٠ درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.

تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تأمین ­اجتماعی:

مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه ­شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق ­بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ­ای که منجر به ازکارافتادگی شده است، تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی.

۶- میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی چگونه محاسبه می­شود؟

وفق ماده ٧٣ قانون تأمین ­اجتماعی: میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ٧٢ این قانون (تأمین ­اجتماعی) تعیین می­گردد.

۷- میزان غرامت مقطوع نقص عضو چگونه محاسبه می­شود؟

وفق ماده ٧۴ قانون تأمین­اجتماعی:

میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ٧٢ این قانون ضربدر درصد ازکارافتادگی.

۸- منظور از مزد یا حقوق متوسط در تعیین مستمری ازکارافتادگی چیست؟

وفق تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تأمین ­اجتماعی، مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه ­شده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق بیمه ­شده که به مأخذ آن حق ­بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ­ای که منجر به ازکارافتادگی شده است، تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی.

۹- چه مدارکی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی لازم است؟

 • نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
 • تصویر شناسنامه بیمه ­شده و افراد تحت ­تکفل
 • تصویر کارت ملی بیمه ­شده و افراد تحت ­تکفل
 • تصویر سند ازدواج (عقد دائم)

۱۰- ملاک و مبنای قانونی تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی به عنوان تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی چیست؟

تاریخ برقراری زمانی است که امکان بررسی تحقق، تعیین میزان کارافتادگی و احراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی فراهم می‌گردد. لذا با تشکیل کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تامین اجتماعی) و صدور نظریه اعضای کمیسیون مذکور شرایط فوق مهیا می‌گردد بنابراین تاریخ تشخیص ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی به عنوان تاریخ برقراری مستمری لحاظ می‌گردد.

۱۱- در صورت اشتغال به کار ازکارافتاده کلی وضعیت پرداخت مستمری مربوطه چه می‌شود؟

حسب بند ١ ماده ٩٣ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی درصورت از بین رفتن شرایط از کارافتادگی کلی، به محض اشتغال مجدد، قطع می‌گردد. بنابراین به محض اشتغال، پرداخت مستمری به حالت تعلیق درآمده، مستمری‌های پرداخت شده باز پس گرفته می‌شود و برقراری مجدد آن منوط به معرفی به کمسیون پزشکی ماده ٩١ قانون و عدم اشتغال به کار خواهد بود.

۱۲-  قانون بازنشستگی برای بیمارن خاص (ام اس، سرطان و …) تفاوتی با بیمه شدگان عادی دارد یا خیر؟

اصولاً هر گونه بیماری یا ناتوانی افراد در احراز شرایط بازنشستگی آنان تاثیری ندارد و بازنشستگی آنان همانند سایر بیمه شدگان عادی می‌باشد . لیکن افراد مبتلا به این گونه بیماری ها می توانند جهت از کارافتادگی اقدام نمایند.

۱۳- کسی که بیمه اختیاری داشته باشد و مدت ۲۱ سال حق بیمه را پرداخت کرده باشد ولی بمدت دو سال قبل نتوانسته باشد حق بیمه را بپردازد و دو هفته به بیماری خاص مبتلا شده باشد شامل شرایط بازنشستگی کار افتادگی میشود یا خیر؟ آیا بند یا ماده ای با توجه به اینکه شخص بیمه شده بیمه اختیاری داشته است وجود دارد؟

با توجه به اینکه دو سال پس از قطع ارتباط بیمه ای دچار بیماری گردیداید و پس از آن نیز فاقد اشتغال و سابقه بیمه پردازی می‌باشید، در هر حال شرایط بهره مندی از مستمری ازکارافتادگی را نداشته و معرفی به کمیسیون پزشکی بمنظور برقراری مستمری ازکارافتادگی امکان پذیر نمی‌باشد. در صورت تمایل صرفاً می توانید با ارائه درخواست به شعبه تأمین اجتماعی ذیربط بمنظور بهره مندی از مستمری بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه موضوع “قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند” اقدام نمایید.

 

بازماندگان

۱- برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه ­شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

١- در صورت فوت بیمه ­شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)

٢- در صورت فوت بیمه ­شده ازکارافتاده کلی مستمری ­بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)

٣- در صورت فوت بیمه ­شده­ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق ­ بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق ­بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)

١-٣- چنانچه بیمه ­شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق ­بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)

٢-٣- در صورتیکه بیمه ­شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق ­بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تأمین ­اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق ­بیمه پرداخت کرده ­اند)

۴- در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری ­های حرفه ­ای فوت نماید. (بند ۴ ماده ٨٠ قانون)

۲- چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

 • عیال دائم بیمه ­شده متوفی
 • شوهر بیمه ­شده زن مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.
 • فرزندان ذکور متوفی در صورتی که سن آنان حداکثر ١٩ سال تمام و پس از آن منحصراً درصورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شوند.
 • فرزندان اناث متوفی درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند.
 • پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

۳- آیا درصورت فوت بیمه ­شده زن به بازماندگان او مستمری تعلق می­گیرد؟

برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه ­شدگان زن متوفی نیز با رعایت ضوابط مذکور از تاریخ تصویب «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین ­اجتماعی و سایر صندوق­های بازنشستگی مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۰۵» بلامانع خواهد بود.

بنابراین در اجرای قانون مذکور جهت برقراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه ­شده زن نیازی به رعایت قسمت الف بند ٢ قانون (پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت ­تکفل زن بوده و سن او از شصت سال متجاوز یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکند) نمی ­باشد.

۴- چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟

 • درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
 • اصل و تصویر گواهی وفات بیمه ­شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال
 • اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی
 • گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی­صلاح درخصوص فرزندان ذکور
 • تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر
 • مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه ­شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانونی و …)

۵- میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می­شود؟

میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری ­بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می­گردد.

درصورت فوت بیمه ­شده ­ای که در ١٠ سال آخر حیات خود حداقل حق­ بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق ­بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری که به شرح ذیل محاسبه می­گردد بهره ­مند خواهند شد:

۳۰ × (روزهای کارکرد ظرف ٧٢٠ روز قبل از تاریخ فوت) ÷ (دستمزد مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف ٧٢٠ روز قبل از فوت) = متوسط دستمزد ماهیانه

۳۰ ÷ سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ٣۵ سال) × متوسط دستمزد ماهیانه = مستمری استحقاقی

۶– به هر یک از بازماندگان چه سهمی از مستمری، تعلق می­گیرد؟

 • میزان مستمری همسر بیمه ­شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه ­شده است و در صورتی که بیمه ­شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
 • میزان مستمری هر فرزند بیمه ­شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه ­شده است و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
 • میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه ­شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه­ شده می­باشد.

۷- در صورت ازدواج دائم یا موقت همسر مرد متوفی که بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده، آیا حقوق مستمری این خانوم قطع میشود؟ و اینکه در صورت عدم پرداخت پولی از این حقوق به پسر مرد متوفی که اینک زیر ١٨ سال است و اشتغال به تحصیل دارد، آیا میتوان حقوق این فرزند را جدا کرد؟

براساس بند ١ ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده، ازدواج همسر دائم متوفی مانع دریافت مستمری وی نمی شود. در صورتی که فرزندان بیمه شده متوفی به سن قانونی رسیده و یا دارای گواهی رشد باشند می توانند شخصا نسبت به دریافت مستمری اقدام نمایند.

 

کمک هزینه ازدواج

۱- برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه شرایطی لازم است؟

طبق ماده «٨۵» قانون تأمین اجتماعی:

 • ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
 • عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
 • در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
 • بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

۲- برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه مدارکی لازم است ؟

 • اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه.
 • اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.
 • فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج.

۳- مبلغ کمک هزینه ازدواج چقدر است؟

مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت ٢ سال قبل از ازدواج تقسیم بر ٢۴

در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد. همچنین در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

۴- بنده تمام شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج را دارم و در زمان ازدواج بیمه بیکاری می گرفتم. آیا مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج هستم؟

برابر بند ١ ماده ٨۵ قانون تامین اجتماعی یکی از شروط دریافت کمک ازدواج، وجود رابطه استخدامی در زمان وقوع عقد می باشد.

۵- آیا کارگران ساختمانی مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج می‌شوند؟ 

به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده «٨۵» قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج شامل کارگران ساختمانی نمی گردد.

۵- میخواستم بدانم کمک هزینه ازدواج برای اتباع خارجی تعلق میگیرد یانه اگر می گیرد چه شرایطی باید داشته باشد؟

درصورت دارا بودن مجوزهای قانونی در زمینه اقامت و اشتغال بکار در ایران و احراز شرایط مقرر در ماده ٨۵ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه ازدواج به اتباع خارجی امکان پذیر می باشد، لذا به منظور بررسی با در دست داشتن اصل شناسنامه زوجین و عقدنامه به همراه دفترچه بیمه به شعبه خود مراجعه نمائید.

۶- آیا رانندگان درون شهری مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج می‌شوند؟ 

رانندگان درون شهری که حق بیمه مربوطه را به نرخ ٢٧ % پرداخت می نمایند مشمول کمک هزینه ازدواج می باشد.

 

افراد تحت تکفل

۱- بیمه شده اصلی، کدام یک از افراد خانواده خود را می‌تواند تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد؟

به استناد ماده ۵٨ قانون تامین اجتماعی افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ۵۴ مذکور بهره‌مند می‌شوند عبارتند از:

 • همسر بیمه شده
 • فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) و پس از آن منحصراً در صورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند و یا معلول از کارافتاده نیازمند باشند و فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر
 • شوهر بیمه شده زن در صورتی که سن  وی از ۶٠ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین گردد
 • پدر و مادر در صورتی که سن پدر از ۶٠ و مادر از ۵۵ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب قانون یاد شده مستمری دریافت ندارند

۲- برای تحت پوشش قرار دادن والدین خود چه اقداماتی باید انجام داد؟

در صورتی که سن پدر از ۶٠ و مادر از ۵۵ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند بیمه شده می‌تواند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین جهت ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا حسب ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان زمینه بررسی و اقدام لازم درخصوص درخواست مطروحه فراهم گردد.

۳- فرزندان تا چه زمانی تحت تکفل محسوب می‌شوند؟ 

فرزنـدان اناث بیمـه شدگان در صورت نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) و پس از آن منحصراً درصورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند و یا معلول از کارافتاده نیازمند باشند.

۴- آیا خواهران و برادران بیمه شده می‌توانند تحت تکفل او قرار بگیرند؟

به استناد ماده ۵٨ قانون صرفا همسر، فرزندان و پدر و مادر و همچنین شوهر بیمه شده زن در صورت احراز شرایط می توانند تحت تکفل بیمه شده قرار گیرند.

۵- در چه صورت، شوهر می تواند تحت پوشش بیمه همسر خود قرار بگیرد؟

شوهر بیمه شده زن در صورتی که سن  وی از ۶٠ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین گردد.

۶- آیا بیمه شده زن می‌تواند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود در آورد؟

شرایطی که بیمه شده زن می تواند فرزندان واجد شرایط خود را تحت تکفل خویش قرار دهد:

 • فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد .
 • فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد.
 • شوهر بیمه شده زن فاقد شغل و نظام بیمه‌ای باشد.

۷- آیا به فرزند دختری که بالای ١٨ سال سن داشته باشد و هنوز ازدواج نکرده و تحت تکفل پدر می‌باشد حق اولاد تعلق میگیرد؟ به زنان مطلقه که تحت تکفل پدر قرار میگیرند چطور؟

کمک هزینه اولاد بابت فرزندان اناث که شغل و شوهر نداشته باشند پرداخت می گردد.

۸- آیا برای کفالت مادر فقط بازرسی انجام  می‌شود، یا محضر هم باید رفت؟

درخواست کفالت مادر در صورت احراز شرایط مقرر و ارائه مدارک و مستندات به شعبه و تکمیل فرم مربوطه بدون اخذ گواهی امضاء از دفتر اسناد رسمی قابل بررسی خواهد بود.

 

پروتز و اروتز

۱- اروتز و پروتز به چه وسایلی گفته می شود ؟

وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت و یا جبران نقص عضو جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.

۲- هزینه اروتز و پروتز به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

 • بیمه شدگان اجباری و خانواده تحت تکفل آنان.
 • مستمری بگیران و خانواده تحت تکفل آنان.
 • مقرری بگیران بیکاری و خانواده تحت تکفل آنان.
 • بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان.

۳- چه مراحل اداری برای دریافت هزینه اروتز و پروتز باید طی شود؟

 • تحویل مدارک و مستندات مربوط به تهیه اروتز و پروتز (تجویز پزشک معالج + فاکتور خرید)
 • تأئید مراجع پزشکی سازمان
 • واریز مبلغ تعرفه مربوطه به حساب بیمه شده اصلی

۴- آیا استفاده از عینک و خرید لنز عینک با تجویز پزشک مشمول خدمات تامین اجتماعی میشود؟

در صورت تجویز پزشک معالج برای استفاده از پروتز عینک یا لنز مقتضی است با همراه داشتن نسخه تجویز، فاکتور خرید و دفترچه بیمه به شعبه مربوطه مراجعه تا پس از بررسی و احراز شرایط زمینه پرداخت هزینه پروتز مورد نظر فراهم گردد.

انتقال سوابق

۱- در صورت استخدام در سازمان‌هایی که مشمول نظام حمایتی دیگری هستند، تکلیف سوابق قبلی پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی چه می شود؟

چنانچه سوابق مورد نظر مورد پذیرش صندوق ذیربط باشد انتقال سوابق مربوطه با رعایت ضوابط مقرر امکانپذیر خواهد بود.

۲- در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی هستم، برای انتقال سوابق خدمت دولتی خود در صندوق قبلی، چه کار باید بکنم؟

بیمه شده می بایست با در دست داشتن حکم قطع رابطه استخدامی به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا پس از کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت گذشته خود اقدام نماید.

۳- آیا ماده ۴۵ برنامه پنجم برای ایثارگرانی که با استعفا، سوابق دولتی خود را به تامین اجتماعی منتقل می کنند قابلیت اجرایی پیدا کرده است یا خیر؟

مشمولین ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا می باشند که تغییر صندوق بیمه ای و متعاقباً بیمه پردازی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی صرفاً می بایست به دلیل تغییر دستگاه استخدامی باشد. مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد و سایر حالات قطع رابطه استخدامی برای این قبیل متقاضیان موضوعیت نخواهد داشت.

۴- اینجانب حدود ده سال بطور تمام وقت در قالب نیروی شرکتی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در دانشگاه و بعنوان کارشناس مشغول بکار بودم که پس از تغییر وضعیت استخدامی و رسمی شدن در سال ٨۴ به صندوق سازمان بازنشستگی تغییر صندوق یافتم آیا سوابق من که درقالب نیروی شرکتی بوده در احتساب سنوات بازنشستگی من درسازمان بازنشستگی قابل قبول می‌باشد؟ سوال دوم آیا می‌توانم دوباره به صندوق تامین اجتماعی برگردم و در این صورت چه کار باید بکنم؟

انتقال سوابق غیر دولتی از نظر این سازمان بلامانع بوده، لیکن پذیرش و یا عدم پذیرش آن متوجه صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ضمنا امکان تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ۴٢ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ١٠٣ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ٢٨ قانون برنامه پنجم صرفاً برای یکبار با رعایت شرایط مقرر (از جمله پرداخت مابه التفاوت متعلقه) میسر می باشد.

۵- ده سال سابقه در صنایع دفاع دارم اگر بخواهم به بیمه تامین اجتماعی تبدیل کنم چقدر هزینه دارد و پرداخت آن به عهده من است یا صنایع دفاع؟ فرمول تبدیل چیست؟

نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره ٣ ماده واحده قانون مذکور مصوب ۷۷/۰۸/۰۳ هیأت وزیران صورت می پذیرد که برابر است با ١٨% آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در محل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا در محل خدمت جدید (هرکدام بیشتر باشد) به ازاء طول مدت خدمت به کسر میزان وجوه منتقله از صندوق مربوطه (سهم شخص و کارفرما). ضمناً حسب مقررات قانونی مورد عمل پرداخت مابه التفاوت متعلقه متوجه بیمه شده متقاضی می باشد.

۶- آیا سوابق تامین اجتماعی کارمندان رسمی دولت پس از بروز رسانی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود یا خیر در هر صورت بر اساس کدام بخشنامه عمل می شود؟

با عنایت به دستورالعمل بند ز تبصره ١۵ ماده واحده قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن دسته از مستخدمین رسمی دولت که صندوق بیمه ای آنان در دوران پیمانی یا قراردادی، صندوق تأمین اجتماعی بوده و به تبع رسمی شدن، به حکم قانونگذار به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته باشند و کسور حق بیمه آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور به صندوق مذکور منتقل نشده باشد، توسط این سازمان به روز رسانی می گردد. در غیر این صورت در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب ۶۵/۰۳/۲۷ پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده بیمه شده خواهد بود.

۷- درسال ۶۶ بعنوان پاسدار دانش آموز وارد سپاه پاسداران شدم و یکسال در هنرستان سپاه تحصیل کردم ولی در تاریخ ۶٧/٠۴/٢٩ طی یک نامه رسمی به من اعلام شد دیگر بوجود هنرستان سپاه نیست و من تحصیلم را در هنرستان بهشهر ادامه دادم و اکنون کارمند کمیته امداد هستم. آیا با این نامه رسمی سپاه میتوانم سوابقم را مانند سربازی از سازمان خریداری نمایم؟

چنانچه بابت سوابق تحصیل در هنرستان سپاه، کسوری نزد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موجود باشد، به شعبه تامین اجتماعی ذیربط مراجعه تا پس از ارائه درخواست انتقال کسور زمینه انتقال سوابق مورد نظر در اجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه مصوب ۶۵/۰۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی نزد سازمان فراهم گردد.

۸- سازمان با حق بیمه‌های پرداختی اشخاص چه میکند؟  اگر حق بیمه‌های مذکور سرمایه گذاری می‌گردد سود آن متعلق به کیست؟ و چرا در موقع تغییر صندوق بیمه بازنشتگی سود حاصله به صندوق جدید را منتقل نمی کنید؟ مگر نه اینکه این سود متعلق به شخص بیمه گذار است؟

حسب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۰۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی، حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در صورتی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند، کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد و در حال حاضر اقدامات سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر ضوابط قانونی فوق صورت می پذیرد. بدیهی است تحقق خواسته مطروحه مستلزم تصویب آن در مرجع قانونگذار خواهد بود.

۹- نحوه محاسبه مابه‌التفاوت انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی دولت به تامین اجتماعی بر اساس چه مقرراتی صورت می‌پذیرد؟ پس از محاسبه مابه‌التفاوت توسط تامین اجتماعی، مهلت پرداخت نقدی آن چند ماه است و براساس چه مقرراتی؟ نحوه پرداخت اقساطی آن چگونه و حداکثر مدت تقسیط جقدر می باشد؟ چنانچه متقاضی نتواند یکی از اقساط را در موعد مقرر پرداخت کند، تکلیف چیست و چه اقدام صورت می گیرد؟

نحوه انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوقها برای آن دسته از افرادی که با دستگاه محل خدمت قبلی خود بواسطه استعفاء، اخراج، بازخرید، انتقال و انفصال دائم قطع استخدامی نموده یا می‌نمایند تابع مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۰۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن می باشد. بر همین اساس چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور این قبیل بیمه شدگان مشمول بر مبنای ١٨ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا در موسسه محل خدمت جدید و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی (هر کدام بیشتر باشد) به ازای طول مدت خدمت پس از کسر میزان وجوه منتقله از صندوق قبلی خواهد بود که می‌بایست توسط شخص متقاضی به طور یکجا یا تقسیط (حداکثر تا ٣٠ قسط) پرداخت گردد. بدیهی است چنانچه اقساطی در خارج از سررسید و مهلت‌های تعیین شده پرداخت شود و یا اساسا پرداختی در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد صرفا بابت این اقساط با ملحوظ داشتن حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضای جدید، تجدید محاسبه انجام خواهد شد.

 

کمک بارداری

۱- چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟

 • دارا بودن ۶٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه (بواسطه اشتغال بکار) ظرف یکسال قبل از زایمان
 • بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد
 • در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد

۲- میزان کمک هزینه بارداری چقدر است؟

٢/٣ × میانگین دستمزد ظرف ٩٠ روز قبل از شروع بارداری ×  ایام بارداری (مدت مرخصی زایمان)

۳- کمک هزینه بارداری برای چه مدت پرداخت می شود؟

نه ماه

۴- آیا قبل از مرخصی زایمان میتوان از مرخصی استعلاجی استفاده کرد؟

چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن درصورت تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود و مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

۵- برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری ،چه مدارکی باید ارایه کرد؟

 • تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند
 • اصل گواهی پزشک متخصص یا گواهی بیمارستان

۶- آیا درمدت بارداری فرزند چهارم هم به بیمه شده زن، غرامت دستمزد ایام بارداری تعلق می گیرد؟

به استناد “قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده” مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ مجلس محترم شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغومی شود. لذا از این تاریخ هیچگونه محدودیتی بابت پرداخت کمک بارداری از لحاظ تعداد فرزندان وجود ندارد.

۷- آیا مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، از سوابق بیمه ای فرد کم می شود؟

خیر، مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.

۸- سازمان تامین اجتماعی به بانوان بیمه شده، در مدت دوران بارداری چه خدماتی ارائه می دهد؟

خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی.

۹- مدت مرخصی زایمان چند ماه است ؟

نه ماه

۱۰- آیا سازمان تامین اجتماعی برای کارگران آقا که صاحب فرزند می شوند (پدر می شوند) مرخصی تعیین نموده؟

تسهیلات مقرر در تبصره ٢ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ مبنی بر ارائه مرخصی تشویقی به مدت ٢ هفته از وظایف کارفرما می‌باشد.

۱۱- در سال ٨٢ بنده ۴ ماه مرخصی زایمان رفتم و اکنون که از بیمه بیکاری میخواهم استفاده کنم در سوابقم درج نموده اند مغایرت بارداری و بازرسی و میفرمایند برای تایید باید برای اداره کل ارسال شود و ٢ماه زمان میخواهد بنده پرونده ام در وزارت کار معطل نامه تامین اجتماعی است و ممکن است که مختومه شود؟ 

اشتغال فرد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی با توجه به  لیستهای ارسالی کارفرما و یا انجام بازرسی کارگاهی توسط بازرسان شعبه انجام می پذیرد و در صورت احراز اشتغال از طریق بازرسی امکان بهره مندی از تعهدات کوتاه مدت در همان دوره اشتغال قانوناً امکان پذیر نمی باشد . لیکن در مورد شما  و به منظور پیگیری دقیق موضوع و احتمال تداخل دوره یاد شده ضروری است به واحد امور فنی بیمه شدگان اداره کل تأمین اجتماعی استان مراجعه نمایند.

۱۲- با توجه به اینکه برخی کارگران زن پس از اتمام مرخصی زایمان همچنان به دلیل انجام امور مربوط به فرزند خود قادر نیستند در محل کار حاضر شوند، آیا کارفرما میتواند از طرف خود مدتی را بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق برای چنین فردی در نظر بگیرد و فرد مورد نظر پس از آن مشغول به کار گردد؟ 

ضوابط مربوط به نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در مقررات استخدامی محل خدمت بیمه شده تبیین گردیده است.

۱۳- در متن نامه ای که دکتر جهت مرخصی زایمان ترتیب میدهد باید چه مواردی ذکر شود؟ تاریخ زایمان باید در نامه اشاره شود یا تاریخ خروج از کار به منظور دریافت حقوق دوران مرخصی زایمان؟ 

در گواهی پزشک می بایست تاریخ شروع استراحت مربوط به زایمان قید گردد. اعلام تاریخ عدم اشتغال بکار بیمه شده بواسطه مرخصی زایمان  به عهده کارفرما می باشد که در قالب فرم استعلام وضعیت توسط شعب سازمان از کارفرما استعلام می گردد.

۱۴- من یک بار بارداری داشتم که منجر به سقط شده و برای بارداری مجدد ، بارداری پرخطر دارم بعلت دیابت و شرایط جسمی آیا از اول بارداری میتوانم از استراحت مطلق استفاده کنم و از غرامت دستمزد ایام بارداری استفاده کنم ؟و به چه صورت حقوق پرداخت می شود ؟

چنانچه برای بیمه شده از سوی پزشک معالج استراحت پزشکی بعلت پیشگفت تجویز گردیده لازم است در اسرع وقت گواهی پزشک معالج و سایر مدارک مربوطه مبنی بر لزوم استراحت پزشکی را به شعبه ذیربط ارائه تا زمینه طرح آن در شورای پزشکی و انجام سایر اقدامات مقتضی فراهم گردد.

غرامت دستمزد ایام بیماری

۱- برای برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟

 • بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.
 • بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.
 • بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.
 • بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.
 • بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

۲- چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟

 • اصل گواهی استراحت پزشکی
 • تائیدیه مراجع پزشکی سازمان
 • پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

۳- گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

۴- در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟

 • غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.
 • در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.
 • استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .
 • در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ٣ روز اول را پرداخت نموده باشد.
 • استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

 ۵- نظر به اینکه در کانال تلگرامی عنوان شده است که در صورت عدم بستری شدن فرد حادثه دیده (غیر ناشی از کار) غرامت دستمزد ایام بیماری از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود، خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید. 

به موجب بند ١ ماده ۶٢ قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که بر اثر حادثه (ناشی از کار و غیر ناشی از کار)، بیماری حرفه ای  و یا بیماری عادی  قادر بکار نباشند، در صورت تجویز استراحت پزشکی  از سوی پزشک معالج و تایید مراجع پزشکی سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت خواهد گردید.

بیمه بیکاری

۱- چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

به استناد ماده ١ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶٩ مجلس شورای اسلامی، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می‌باشند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری می‌باشند.

۲- برای دریافت بیمه بیکاری، چه کار باید بکنم؟

به استناد بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده می‌بایست ظرف ٣٠ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهند.

۳- برای دریافت مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی باید داشت؟

 • بیکاری بدون میل و اراده شخصی
 • مراجعه ظرف ٣٠ روز به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن حداقل ۶ ماه سابقه برای کارگران دائمی
 • داشتن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی

۴- پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا چه مدت ادامه پیدا می‌کند؟

بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در جدول بند الف ماده ٧ قانون بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی از بیمه بیکاری استفاده نماید.

۵- میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می‌شود؟

برای مجردین ۵۵% متوسط مزد ۹۰ روز قبل از بیکاری مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد.

برای متاهلین مقرری بیمه بیکاری مجرد + (۱۰% حداقل دستمزد * تعداد عائله تا ۴ نفر) مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر و از ٨٠% متوسط مزد بیشتر نباشد.

۶- مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

به استناد ماده ٨ قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می‌گردد:

 • اشتغال مجدد
 • عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی
 • خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی
 • احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی
 • اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی

۷- آیا درمدت دریافت مقرری بیکاری، سوابق بیمه ای فرد محاسبه می‌شود؟

بله، به استناد تبصره ٢ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می‌گردد.

۸- مقرری بیمه بیکاری، از چه زمانی قابل پرداخت است؟

به استناد بند ج ماده ٧ قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

۹- آیا دریافت مقرری بیمه بیکاری، منجر به قطع مستمری از کار افتادگی جزیی خواهد شد؟

به استناد تبصره ٣ ماده ٧ قانون بیمه بیکاری دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.

۱۰- من و همسرم، هر دو بیکار شده‌ایم آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دویمان تعلق می گیرد؟

در صورت احراز شرایط قانونی به هر دو تعلق می‌گیرد، لیکن به موجب تبصره ۴ ماده ٧ قانون بیمه بیکاری فقط یکی از آنها محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود.

۱۱- آیا مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران فصلی هم می شود؟

چنانچه تاریخ بیکاری در اثنای فصل کار واقع گردد و این امر به تائید مراجع حل اختلاف ادارات کار رسیده باشد در صورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری مقرری بیمه بیکاری میسر خواهد بود.

۱۲- کارگر قراردادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده‌ام، آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

بله، در صورت دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه و احراز کلیه شرایط قانونی امکانپذیر می‌باشد.

۱۳- آیا در صورت دریافت مقرری بیمه بیکاری، دفترچه درمانی من و خانواده‌ام باطل می‌شود؟

خیر، به موجب تبصره ۵ ماده ٧ قانون بیمه بیکاری بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد و دارای دفترچه درمانی نیز می‌باشند.

۱۴- چرا بیمه بیکاری به پروژه های عمرانی در حال انجام داده نمی‌شود؟

با عنایت به دادنامه‌های شماره ٩٧ مورخ ۸۲/۰۳/۰۴ و ٢۵۶-٢۵٧ مورخ ۸۲/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه مورخ ۷۸/۱۰/۲۶ هیات وزیران، به کارگرانی که در فعالیت‌های با ماهیت غیر دائم (پروژه‌ای، عمرانی و …) در پایان پروژه، اتمام بخشی از کار و اتمام قرار کار بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد.

۱۵- آیا مدیر عامل در صورت بیکار شدن مشمول دریافت مقرری بیکاری می‌باشد؟

بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، کلیه مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی و همچنین کارفرمایان اشخاص حقیقی میتوانند با رعایت ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و با ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه کارکنان شاغل اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوند. ضمناً بر اساس رای شماره ۶۶۶ مورخ ۸۸/۰۹/۱۶ و ١١٨٢ مورخ ۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیران اشخاص حقوقی و همچنین مدیر عامل از شمول قانون کار خارج می‌باشند.

۱۶- من شاغل هستم و به کارم علاقه‌ای ندارم. حدود دو سال است که کار می‌کنم و می‌خواهم کارم را ترک کرده و دنبال کار دیگری در رابطه با رشته خود بروم. آیا من میتوانم در این مدت از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ 

بیمه بیکاری به افرادی تعلق می‌گیرد که توسط کارفرما اخراج شده باشند، بعبارتی دیگر می‌بایست بیکاری فرد بدون میل و اراده وی باشد، بنابراین در صورت ترک کار مشمول بیمه بیکاری نخواهید شد.

۱۷- جهت اخذ بیمه بیکاری ٰایا اداره بیمه موظف است که پیگیری کند کارگر جای دیگر مشغول است یا نه؟ یا خود کارگر موظف است اعلام کند؟ اگر جای دیگری شاغل باشد که بیمه به او تعلق نمیگیردٰ میتواند بیمه بیکاری بگیرد؟

بنابر مجوز قانون بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی می‌تواند جهت احراز اشتغال مجدد بیمه شده بیکار بازرسی بعمل آورد. ضمناً چنانچه بیمه شده بیکار در حین دریافت مقرری شاغل شود طبق تکلیف قانونی می‌بایست فورا موضوع را به شعبه تامین اجتماعی مربوطه اطلاع دهد. هر چند کارفرما از ارسال لیست حق بیمه وی خودداری نماید.

 

حوادث ناشی از کار

۱- به چه حوادثی، ناشی از کار اطلاق می شود؟

طبق مفاد ماده ۶٠ قانون تأمین اجتماعی «حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه­‌ای که برای  بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می­افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد».

۲- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، چه اقداماتی باید انجام داد؟

به موجب ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه ناشی از کار  اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و  گزارش حادثه را  ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.

 

دفترچه درمان

۱- در صورت مفقود شدن دفترچه بیمه درمان چه کار باید کرد؟

 • مراجعه به یکی از شعب سازمان و تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی
 • پرداخت جریمه المثنی معادل ۵٠% حداقل دستمزد روزانه برای مرتبه اول و برای مراتب بعدی معادل یکروز حداقل دستمزد روزانه

توضیح اینکه اگر علت مفقود شدن دفترچه به دلیل بروز حوادث قهری و غیرمترقبه و یا گزارش نیروی انتظامی مبنی بر سرقت دفترچه باشد جریمه المثنی اخذ نمی‌گردد.

۲- تاریخ اعتبار دفترچه بیمه درمانی چه اهمیتی دارد؟

اعتبار دفترچه درمانی به منزله میزان استحقاق درمان بیمه شده و منوط به داشتن رابطه بیمه پردازی در دوره مربوطه جهت بهره‌مندی از مزایای درمانی مقرر در قانون می‌باشد لذا چنانچه دفترچه درمانی بیمه شدگان فاقد اعتبار باشد و یا ارتباط بیمه ای فعال با سازمان نداشته باشد حق برخورداری از خدمات درمانی مذکور را نخواهد داشت.

۳- مدت اعتبار دفترچه های درمان برچه اساسی تعیین می شوند؟

 • نوع مخاطب (اصلی و تبعی)
 • نوع ارتباط (بیمه پردازی: اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، مستمری بگیری)
 • میزان کل سوابق پرداخت حق بیمه
 • نوع کارفرما (حقیقی و حقوقی)

۴- در صورت ترک کار، دفترچه های درمانی را به کجا باید تحویل داد؟

بلافاصله کارفرما می‌بایست نسبت به جمع آوری دفترچه درمانی آن دسته از بیمه شدگانی که ترک کار آنان از سوی ایشان اعلام گردیده است به همراه دفترچه‌های درمانی افراد تبعی آنان اقدام و به شعبه ذیربط تحویل و رسید آن را دریافت نماید.

۵- مقررات کیفری استفاده غیر قانونی از دفترچه‌های درمانی چیست؟

طبق ماده ٩٧ قانون تامین اجتماعی هر کس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶١ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

۶- آیا امانت دادن دفترچه درمانی به دیگران جرم محسوب می‌شود ؟

بلی

۷- آیا می توان برای نوزاد چهارم در خواست صدور دفترچه درمانی کرد؟

بلی

۸- در حین مسافرت، در صورت نیاز به تمدید اعتبار یا تجدید صدور دفترچه درمانی چه کار باید کرد؟

با عنایت به راه اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و خانواده تحت پوشش آنان در صورت داشتن رابطه بیمه پردازی فعال می‌توانند جهت دریافت خدمات دفترچه درمانی (تعویض، تمدید و …) به هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور مراجعه نمایند.

۹- از چه سنی می‌بایست برای صدور دفترچه بیمه نوزاد اقدام کرد؟

در صورت داشتن ارتباط بیمه ای، شخص بیمه شده اصلی به محض صدور شناسنامه برای نوزاد می‌تواند نسبت به نامنویسی ایشان بعنوان بیمه شده تبعی در شعبه بیمه پردازی اقدام و دفترچه درمانی برای فرزند خود دریافت نماید.

کمک هزینه کفن و دفن

۱- کمک هزینه کفن و دفن در مورد چه کسانی و تحت چه شرایطی پرداخت می‌شود؟

به استناد ماده ٨۴ قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن در صورت احراز شرایط قانونی، بابت فوت بیمه شده اصلی پرداخت می­‌گردد. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ ۸۶/۱۱/۲۰ به بعد در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر پرداخت هزینه کفن و دفن صرفاً به شخص بیمه شده اصلی امکانپذیر گردیده است.

۲- دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن چه کسانی هستند؟

 • همسر بیمه شده
 • فرزندان بیمه شده
 • پدر یا مادر بیمه شده.

۳- میزان کمک هزینه کفن و دفن چقدر است ؟

مبلغ کمک هزینه کفن و دفن بابت بیمه شدگانی که از تاریخ ۸۶/۱۱/۲۰ به بعد فوت می­نمایند ،معادل یکماه حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می­‌باشد.

۴- چه مدارکی برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن لازم است؟

 • دفترچه درمانی متوفی
 • گواهی فوت بیمه شده
 • مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن (فاکتور و …)

۵- در صورت فوت بیمه شده اصلی، دفترچه درمانی او را به کجا باید تحویل داد؟

دفترچه درمانی متوفی می‌بایست به شعبه محل پرداخت حق بیمه یا شعبه محل دریافت مستمری در زمان فوت تحویل گردد.

ادامه دارد …..